Secretaría Uvigo

Premios “Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo”, 2021/2022

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Cát. Telefónica
Data inicio solicitudes28/09/2022
Data fin solicitudes26/10/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9745
Descripción

OBXECTO:

o recoñecemento dos Traballos de fin de Mestrado (TFM) realizados polo alumnado da Universidade de Vigo que se distingan por ser especialmente relevantes nas temáticas relacionadas con obxectivos de desenvolvemento sostible.  En concreto se premiaran os traballos que presenten propostas de innovación que aborden melloras aos problemas da humanidade relacionados cos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) da Axenda 2030.  https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/

Nº de PREMIOS: 5

CONTÍA: 500 €

Requisitos

Pode participar nesta convocatoria o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Ter superado o Traballo fin Máster (TFM) durante o curso 2021/2022 na Universidade de Vigo cunha cualificación igual ou superior a 7 puntos.
  • A temática do TFM debe estar relacionada con algún dos 17 obxectivos da Axenda 2030: para a comprobación do requisito deberá presentar xunto coa solicitude un informe do traballo de acordo coa descrición do punto 5.3 desta convocatoria.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

Documentacion
  • Informe do traballo resaltando o Obxectivo da Axenda 2030 relacionado co traballo e as metas ás que pode contribuír, a súa innovación, posibilidade e viabilidade do seu desenvolvemento e repercusión social. O informe terá unha extensión máxima de 10 páxinas en formato pdf e constará das seguintes partes:
  • Presentación (Titulo do traballo, Autor, Centro, ODS obxectivo),
  • Resumo do Traballo Fin de Master,
  • Propostas e desenvolvemento do traballo no contexto da Axenda 2030 e de acordo cos criterios do punto 6
  • Conclusións.
  • Copia en formato pdf do Traballo Fin de Mestrado

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que resulte necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados. O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986814094
web: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=29080139

10/11/2022: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 18 de novembro as 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

21/11/2022: Listaxe definitiva de solicitudes excluidas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

25/11/2022: Listaxe provisoria de persoas con premio concedido, denegado e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 2 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

05/12/2022: Listaxe definitiva de persoas con premio concedido, denegado e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás