Secretaría Uvigo

Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao, 2022/2023

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Exc Inicio Grao
Data inicio solicitudes20/07/2022
Data fin solicitudes30/09/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9685
Descripción

OBXECTO:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso na universidade, ou que teñan acadado un relevante éxito nas distintas fases das Olimpíadas científicas. 

PREMIOS:

60 premios distribuídos do seguinte xeito:

 • 13 premios ao alumnado con premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
 • 12 premios ao alumnado clasificado en postos relevantes das fases internacional, nacional ou autonómica dalgunha das Olimpíadas científicas.
 • 25 premios ao alumnado con excelente resultado académico no Bacharelato.
 • 10 premios ao alumnado con excelente resultado académico no Ciclo Superior

CONTÍA: 

A contía individual de cada premio é de 600 €.

 

 

Requisitos

a) Estar matriculado no curso 2022/2023 por primeira vez en estudos de Grao en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
b) Ter finalizado os estudos de bacharelato ou ciclo superior no curso 2021/2022.
c) Cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:
i. Obter premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior da Xunta de Galicia no curso 2021/2022
ii. Estar clasificado do 1º ao 3º posto da fase autonómica, ou do 1º ao 8º posto das fases nacional ou internacional dalgunha das Olimpíadas científicas celebradas no curso 2021/2022, recoñecidas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, ou pola consellerías de educación das Comunidades Autónomas, ou do 1º ao 3º posto nas olimpíadas organizadas polas universidades públicas.
iii. Obter unha puntuación igual ou superior a 8,5 puntos no expediente académico no Bacharelato.
iv. Obter unha puntuación igual ou superior a 9 puntos no expediente académico no Ciclo Superior de formación profesional.
Non poden ter a condición de beneficiarios/as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9685, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto “premios excelencia académica inicio grao”, achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

DOCUMENTACIÓN:

 • Así mesmo deberán subir, segundo corresponda, a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

  • Acreditación do premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
  • Acreditación da Olimpíada Científica.
  • Certificación académica do Bacharelato ou Ciclo Superior, con nota media.
  • No caso de estudos estranxeiros de bacharelato, declaración de equivalencia da nota media.

  Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que resulte necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados. O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

  .

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Observacións

OBRIGAS:

A persoa beneficiaria deberá estar matriculada durante todo o curso académico 2022/2023.

Ademais o/a beneficiario/a debe cumprir as obrigas recollidas no artigo 14.1 da Lei 38/2013, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, que lle sexa de aplicación.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=27786442

24/10/2022: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 8 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

11/11/2022: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

15/11/2022: Listaxe provisoria de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 29 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación do taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

30/11/2022: Listaxe definitiva de persoas con premio concedido e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás