Secretaría Uvigo

Axudas acción social matrícula do persoal do SUG, curso 2022/2023

TipoAcción social
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 MAT SUG
Data inicio solicitudes08/07/2022
Data fin solicitudes10/07/2023
Descripción

O importe das axudas será o correspondente aos prezos públicos por servizos académicos das materias matriculadas, incluídos os importes dos recoñecementos.

No caso de matrícula na USC e na UDC o dereito limitarase ás titulacións que non se imparten na UVigo.

A aplicación da axuda ao persoal das Universidades de A Coruña e Santiago de Compostela e os seus beneficiarios queda condicionada á compensación por parte destas institucións dos importes correspondentes. 

A contía desta axuda ten a consideración de retribución en especie e como tal está suxeita a tributación como rendemento do traballo, e polo tanto, sometida ao sistema de retencións a conta na porcentaxe que se practique aos restantes rendementos de traballo. Ademais incluirase na base de cotización.

Requisitos

TITULARES DO DEREITO E PERSOAS BENEFICIARIAS

2.1. Persoal con destino na Universidade de Vigo:
a) O persoal docente e investigador e o persoal de administración e servizos (queda excluído
o persoal eventual e con contrato de alta dirección) que reúna os seguintes requisitos entre
o 9 de xullo e o 30 de setembro, ou no momento da matrícula no caso de realizarse fóra
deste período:
i. Percibir as súas retribucións con cargo ao capítulo I dos Orzamentos da Universidade de
Vigo. O persoal vinculado á Universidade mediante contrato de traballo deberá estar
incluído no ámbito de aplicación do Convenio colectivo do PDI e PAS laboral.
ii. Atoparse na situación administrativa de servizo activo ou excedencia por coidado de
familiares.
b) Os familiares (cónxuxe/persoa coa que conviva maritalmente, fillos e fillas ou proxenitores)
deste persoal que tivera falecido en servizo activo ou excedencia por coidado de familiares
ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, desde o ano 2017, ao amparo do art.
55.6 do Convenio colectivo vixente. O/a cónxuxe ou persoa coa que convivira maritalmente
poderá solicitar estas axudas mentres permaneza en estado de viuvez ou non conviva
maritalmente de novo.
c) O persoal xubilado ou declarado en situación de incapacidade absoluta ou gran invalidez.
2.2. Son beneficiarios/as ademais da persoa titular do dereito descrita no apartado anterior:
a) O/a cónxuxe do/a titular do dereito, ou parella de feito debidamente inscrita.
b) As fillas e fillos de calquera dos anteriores menores de 28 anos no caso de estudos de Grao,
de 30 anos no caso dos estudos de Máster e de 33 nos estudos de Doutoramento, a 31 de
agosto de 2022, que convivan co titular do dereito.
c) As persoas menores de idade acollidas pola persoa titular de xeito permanente ou
preadoptivo.
2.3. Persoal das Universidades da Coruña e de Santiago de Compostela: as persoas titulares
do dereito e as beneficiarias das Universidades da Coruña e Santiago de Compostela que cursen estudos na Universidade de Vigo, aplicaránselle os criterios de concesión que as
súas universidades establezan nas súas propias convocatorias. A aplicación da axuda queda
condicionada á compensación ou reintegro á Universidade de Vigo por parte destas
institucións dos importes correspondentes. De non facerse efectiva a compensación isto
suporá a eliminación da axuda ao persoal das Universidades da Coruña e Santiago de
Compostela coa obriga do aboamento dos prezos públicos correspondentes.

Documentacion

No momento da matrícula o/a estudante marcará a exención de “Persoal universidade >
Persoal da UVIGO / UDC / USC”, dando lugar á suspensión cautelar do pagamento dos
prezos. No caso de que o/a estudante non sexa o/a titular do dereito, nese momento
chégalle un correo electrónico á persoa titular do dereito para que confirme a solicitude
respondendo a ese correo. No caso de que a persoa titular do dereito rexeite ou non
confirme a solicitude, o alumnado deberá aboar os prezos públicos correspondentes.

Quen por algunha circunstancia non indicara no momento da matrícula a exención,
poderá realizar a solicitude ata o 30 de decembro a través do formulario en liña. Unha vez
comprobados os datos se lle requirirá á persoa titular a conformidade a través do correo
electrónico institucional. Excepcionalmente e cando se xustifique documentalmente
algunha causa xustificada admitiranse solicitudes ata o 31 de maio.

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/prezos-publicos
Teléfono: 986 130 116
Correo electrónico: prezospublicos@uvigo.es
Taboleiro electrónico: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=27643381
Atrás