Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en Sistemas Informáticos, 2022/2023

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Sistemas Informáticos
Data inicio solicitudes28/06/2022
Data fin solicitudes26/07/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9671
Descripción

OBXECTO:

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do estudantado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula.

 

DURACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PERÍODO FORMATIVO:

A duración máxima do período formativo será de 10 meses non se iniciará antes do 1 de outubro de 2022 e finalizará o 31 de xullo de 2023.

O número de horas de colaboración será de 20 horas semanais para as bolsas-20, de 15 horas semanais para as bolsas-15 e de 10 horas semanais para as bolsas-10

CONTÍA:

A contía bruta será como máximo de:

  • 480 €/mes para a bolsa 20 horas/semanais
  • 360 €/mes para a bolsa 15 horas/semanais
  • 240 €/mes para a bolsa 10 horas/semanais

 

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2021 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  • Estar matriculado en centros propios no curso 2022/2023 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no anexo II, no campus no que se opta á bolsa. Para estes efectos terase en conta o estado da matrícula a día 21 de setembro de 2022.
  • No caso de matrícula en titulacións de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo que segundo o calendario académico é o 25 xullo.
  • Cumprir os demais requisitos específicos sinalados no anexo II. Para estes efectos terase en conta que o último día establecido pola universidade para a presentación das actas de xullo segundo o calendario académico é o 25 xullo.
  • Non gozar con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9671, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, pondo en asunto “Bolsas formación sistemas informáticos”, achegando unicamente o formulario coa solicitude. Só se poderá presentar unha solicitude por persoa.

Así mesmo deberán subir o xustificante de presentación na sede á plataforma do Santander

No caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de presentación, poderán dirixirse ao enderezo electrónico sede@uvigo.gal. Só se poderá presentar unha solicitude por persoa.

 

O modelo específico de presentación de solicitudes é de uso obrigatorio para as persoas interesadas neste procedemento (art. 66.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas). 

PRAZO:

O prazo de presentación das solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e remata o 26 de xullo de 2022 ás 23:59 horas (hora peninsular española). 

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a certificación académica dos estudos realizados, no caso de que se realizaran nunha universidade distinta á de Vigo.

A non presentación da documentación necesaria para a comprobación dos requisitos será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web:: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=2BB9D2D02FE0BEF57229BE031A4CE662?idtaskdata=27393778

01/09/2022: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas.

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 8 de setembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Enlace á publicación no taboleiro.

Documentos da fase da convocatoria:

22/09/2022: Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

23/09/2022 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Prazo de alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta
resolución e ata o día 30 de setembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás