Secretaría Uvigo

Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o estudantado de Grao e Máster, 2021-2022

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 Mob_actividades_formativas
Data inicio solicitudes16/06/2022
Data fin solicitudes08/07/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9657
Descripción

O obxectivo desta convocatoria é fomentar a participación do estudantado en proxectos e eventos de carácter cultural, científico, de especialización ou perfeccionamiento que complementen a súa formación académica.

Establécense 3 modalidades en función da súa finalidade:

  • Modalidade A: Axudas para a realización de viaxes e visitas colectivas de interese académico que lles sirvan para adquirir competencias e coñecementos relacionados co ámbito curricular da súa titulación.
  • Modalidade B: Axudas para a participación e/ou presentación de comunicacións en congresos, reunións científicas, seminarios, debates e outras actividades de interese académico tanto na modalidade presencial como en liña. Inclúe así mesmo a realización de cursos organizados por entidades públicas relacionados co ámbito curricular da súa titulación tanto na modalidade presencial como en liña.
  • Modalidade C: Axudas para a realización colectiva de proxectos e actividades culturais, científicas ou de difusión de interese para a comunidade universitaria.

Quedan excluídas da presente convocatoria as prácticas externas curriculares e extracurriculares,  os cursos de idiomas e os cursos de formación permanente da Universidade de Vigo.

Requisitos

Pode solicitar bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Estar matriculado/a no curso 2021/2022 en grao ou mestrado en centros propios, ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
  2. Estar matriculado no curso 2021/2022 dun mínimo de 45 créditos ou do máximo que lle permita a normativa da Universidade de Vigo.
  3. Presentar unha proposta de actividade realizada ou a realizar entre o 1 de setembro de 2021 e o 31 de outubro de 2022, das descritas no punto 1 desta convocatoria. En todo caso a actividade deberá iniciarse antes do 1 de setembro do 2022.
  4. Contar co informe favorable do/a decano/a ou director/a do centro no que a persoa solicitante realice os estudos.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/9657, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, e por como asunto “Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo”,  achegando unicamente o formulario coa solicitude

DOCUMENTACIÓN:

  • Descrición da proposta de actividade para a que solicita a bolsa segundo o modelo do anexo II: detalle da actividade a realizar, lugar de destino, institución ou entidade de destino, duración da actividade, contido e obxectivo formativo da actividade, que deberán contar co informe favorable do/a decano/a ou director/a do centro no que a persoa solicitante realice os estudos.

Tamén se lle poderá requirir outros documentos que fosen necesarios para a concesión da axuda.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 81 37 61
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Web:: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Taboleiro:: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=27264724
Atrás