Secretaría Uvigo

Axudas acción social matrícula do persoal do SUG, curso 2021/2022

TipoAcción social
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021_2022 MAT SUG
Data inicio solicitudes03/07/2021
Data fin solicitudes30/12/2021
Descripción

O importe das axudas será o correspondente aos prezos públicos por servizos académicos das materias matriculadas, incluídos os importes dos recoñecementos.

A aplicación da axuda ao persoal das Universidades de A Coruña e Santiago de Compostela e os seus beneficiarios queda condicionada á compensación por parte destas institucións dos importes correspondentes. 

A contía desta axuda ten a consideración de retribución en especie e como tal está suxeita a tributación como rendemento do traballo, e polo tanto, sometida ao sistema de retencións a conta na porcentaxe que se practique aos restantes rendementos de traballo. Ademais incluirase na base de cotización.

Requisitos

TITULARES DO DEREITO E PERSOAS BENEFICIARIAS

1. Persoal con destino na Universidade de Vigo:

a) O persoal docente e investigador e o persoal de administración e servizos (queda excluído o persoal eventual e con contrato de alta dirección) que reúna os seguintes requisitos entre o 3 de xullo e o 30 de setembro, ou no momento da matrícula no caso de realizarse fóra deste período:

  1. Percibir as súas retribucións con cargo ao capítulo I dos Orzamentos da Universidade de Vigo. O persoal vinculado á Universidade mediante contrato de traballo deberá estar incluído no ámbito de aplicación do Convenio colectivo do PDI e PAS laboral.
  2. Atoparse na situación administrativa de servizo activo ou excedencia por coidado de familiares.

b) Os familiares (cónxuxe/persoa coa que conviva maritalmente, fillos e fillas ou proxenitores) deste persoal que tivera falecido en servizo activo ou excedencia por coidado de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, desde o ano 2016, ao amparo do art. 55.6 do Convenio colectivo vixente. O/a cónxuxe ou persoa coa que convivira maritalmente poderá solicitar estas axudas mentres permaneza en estado de viuvez ou non conviva maritalmente de novo.

c) O persoal xubilado ou declarado en situación de incapacidade absoluta ou gran invalidez ao longo do ano 2020.

2. Son beneficiarios/as ademais da persoa titular do dereito descrita no apartado anterior:

a) O/a cónxuxe do/a titular do dereito, ou parella de feito debidamente inscrita.

b) As fillas e fillos de calquera dos anteriores menores de 28 anos no caso de estudos de Grao, de 30 anos no caso dos estudos de Máster e de 33 nos estudos de Doutoramento, a 31 de agosto de 2021.

c) As persoas menores de idade acollidas pola persoa titular de xeito permanente ou preadoptivo.

3. Persoal das Universidades da Coruña e de Santiago de Compostela: as persoas titulares do dereito e as beneficiarias das Universidades da Coruña e Santiago de Compostela que cursen estudos na Universidade de Vigo, aplicaránselle os criterios de concesión que as súas universidades establezan nas súas propias convocatorias. A aplicación da axuda queda condicionada á compensación ou reintegro á Universidade de Vigo por parte destas institucións dos importes correspondentes. De non facerse efectiva a compensación isto suporá a eliminación da axuda ao persoal das Universidades da Coruña e Santiago de Compostela coa obriga do aboamento dos prezos públicos correspondentes.

Documentacion

No momento da matrícula o alumnado marcará a exención de “Axuda acción social > persoal da UVIGO / UDC / USC”, dando lugar á suspensión cautelar do pagamento dos prezos. No mesmo instante achégase correo electrónico á persoa titular do dereito para que manifeste a súa conformidade respondendo ao correo enviado. No caso de que a persoa titular do dereito rexeite ou non confirme a solicitude deberá aboar os prezos públicos correspondentes.

As persoas solicitantes deberán presentar ata o 30 de setembro ou no caso de matrículas posteriores a esa data 10 días naturais desde a matrícula, de non telo presentado en cursos anteriores ou de producirse variación nos datos, a seguinte documentación a través do formulario electrónico:

  • Copia do libro de familia onde figure a persoa titular do dereito e as persoas beneficiarias,
  • no caso de persoas que convivan maritalmente certificado de convivencia,
  • nos supostos de parellas de feito documentación acreditativa

As persoas da UVIGO, titulares ou beneficiarias que formalicen matrícula nas Universidades da Coruña e Santiago de Compostela solicitarán a axuda na universidade na que cursen estudos e seralles de aplicación o establecido nesta convocatoria.

Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate/prezos-publicos
Teléfono: 986 130 116
Correo electrónico: prezospublicos@uvigo.es

31/03/2022 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluidas

Descrición

Novo prazo de presentación de alegacións á corrección de erros, ata o 18 de maio a través do formulario

Documentos da fase da convocatoria:

26/07/2022 RR Listaxe definitiva Acción social

Descrición

Enlace á convocatoria

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás