Secretaría Uvigo

Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, curso 2023/2024

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Bolsas_Centro_Linguas
Data inicio solicitudes12/03/2024
Data fin solicitudes16/04/2024
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/bolsas/convocatorias/index
Descripción

OBXECTO

Estas bolsas teñen por obxecto facilitar a aprendizaxe de linguas estranxeiras ao estudantado de titulacións oficiais da Universidade de Vigo financiando o custo de matrícula nos cursos do Centro de Linguas da Universidade

CONTÍA:

A contía individual máxima da bolsa será equivalente o importe de matrícula do curso ou exame de linguas. So se percibirá o importe correspondente a un curso

Requisitos
  1. Posuír a nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2023 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  2. Estar matriculado/a no curso 2023/2024 en centros propios da Universidade de Vigo nalgunha das titulacións oficiais de Grao ou Mestrado oficial, ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro)
  3. Ter cursado, estar cursando un curso de idiomas, ou ter realizada a inscrición ao exame do Centro de Linguas no curso 2023/2024.
  4. Non ter concedida esta bolsa en convocatorias anteriores agás cando se trate dun segundo curso que sexa continuación doutro rematado e subvencionado.

Queda excluído o estudantado estranxeiro que acceda á Universidade de Vigo a través de programas de mobilidade internacional e o estudantado visitante.

 

Documentacion

SOLICITUDE:

1. A solicitude realizarase a través do formulario en liña dispoñible na secretaría virtual da Universidade https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/bolsas/convocatorias/index/ BOLSAS CURSOS DE IDIOMAS".

DOCUMENTACIÓN:

No formulario en liña achegarase a seguinte documentación:

  • O alumnado extracomunitario deberá acreditar a condición de residente en España a 31 de decembro de 2023 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  • O alumnado que accedeu ao mestrado oficial desde estudos cursados noutras universidades españolas deberán aportar a certificación académica correspondente con indicación de nota media.
  • O alumnado que accedeu ao mestrado oficial desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace

 

https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/

Observacións

A selección será efectuada pola comisión de avaliación de acordo cos seguintes criterios:

  1. Nota media do expediente para estudantado de continuación e nota de acceso para estudantado de inicio de estudos: ata 10 puntos
  2. Estudantado que teña concedida bolsa xeral do MEFP (Ministerio de Educación) no curso 2023/2024 ou Axuda propia UVIGO no curso 2022/2023: 10 puntos
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Enlace a taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=36945015
Atrás