Secretaría Uvigo

Convocatoria Erasmus + PAS (Staff Mobility for Training - STT)

TipoMobilidade PAS
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoConvocatoria Erasmus + PAS (Staff Mobility for Training - STT)
Data inicio solicitudes01/05/2024
Data fin solicitudes20/05/2024
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://uvigo.moveon4.de/form/6513d927f49acd6bbd0b3f97/glg
Descripción

Resolución reitoral pola que se convocan axudas para realizar estadías con fins de formación (staff mobility for training - stt) no marco do programa Erasmus+ KA131, destinadas ao pas da universidade de Vigo e ao persoal con relación contractual coa Universidade de Vigo nos servizos, áreas ou oficinas da Universidade de Vigo

Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria

01/12/2023 - R.R. Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas ERASMUS+ KA131 para PAS e persoal con relación contractual coa Univ. de Vigo en áreas, servizos ou oficinas - 2024

Descrición

RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, DESTINADAS AO PAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E AO PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL COA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS SERVIZOS, ÁREAS OU OFICINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Documentos da fase da convocatoria:

25/01/2024 - R.R. Listaxe definitiva de solicitudes admitidas, excluídas e desistidas ERASMUS+ KA131 para PAS e persoal con relación contractual coa Univ. de Vigo en áreas, servizos ou oficinas - 2024

Descrición

R.R. DO 24/01/2024 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E SOLICITUDES EXCLUÍDAS E DESISTIDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, DESTINADAS AO PAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E AO PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL COA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS SERVIZOS, ÁREAS OU OFICINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Documentos da fase da convocatoria:

07/03/2024 - R.R. Listaxe definitiva de persoas seleccionadas, excluídas e desistidas ERASMUS+ KA131 para PAS e persoal con relación contractual coa Univ. de Vigo en áreas, servizos ou oficinas - 2024

Descrición

R.R. DO 07/03/2024 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS SELECCIONADAS, EXCLUÍDAS E DESISTIDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, DESTINADAS AO PAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E AO PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL COA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS SERVIZOS, ÁREAS OU OFICINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Documentos da fase da convocatoria:

24-05-2024 R.R.Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas ERASMUS+ KA131 para PAS e persoal con relación contractual coa Univ. de Vigo en áreas, servizos ou oficinas -2024. 2ª FASE

Descrición

R.R. DO 24/05 /2024 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES PROVISORIAS DE SOLICITUDES ADMITIDAS A TRÁMITE E EXCLUÍDAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REALIZAR ESTADÍAS CON FINS DE FORMACIÓN (Staff Mobility for Training - STT) NO MARCO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA131, DESTINADAS AO PAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO E AO PERSOAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL COA UNIVERSIDADE DE VIGO NOS SERVIZOS, ÁREAS OU OFICINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. 2ª FASE

Documentos da fase da convocatoria:

ANTES DA ESTADÍA

Descrición
  •  ANTES DE INICIAR A ESTADÍA :

1. Solicitar o permiso correspondente no servizo/área departamento ao que pertenza a persoa
beneficiaria.


2. Presentar a seguinte documentación na plataforma MoveON, no portal de Staff, a través do
formulario de seguimento habilitado:

Copia da tarxeta sanitaria europea.
No caso de estadías en países non asociados ao programa, copia dun seguro de asistencia
en viaxes que cubra o período completo de estadía e os días de viaxe. Deberá incluír
gastos médicos e hospitalización, responsabilidade civil e repatriación.
Acordo de mobilidade (Staff Mobility Agreement). Deberá estar asinado pola institución
ou empresa receptora, a persoa beneficiaria e a Universidade de Vigo.
Convenio de subvención asinado, documento que lle será remitido pola ORI trala
recepción do acordo de mobilidade asinado polas partes.


3. Tramitar e aboar os gastos de visado, se procede.

Documentos da fase da convocatoria:

FINALIZAR A ESTADÍA

Descrición

1. Presentar a seguinte documentación na plataforma MoveON, no Portal de Persoal saínte, a
través do formulario de seguimento habilitado:


Certificado orixinal de realización de estadía asinado pola entidade de acollida con
indicación de días de estadía e da participación na actividade formativa. A data de firma
do documento por parte da universidade receptora non pode ser anterior ao último día
xustificado como día de actividade formativo.

Comprobantes da viaxe a efectos de xustificación dos días percibidos adicionais para viaxe
e viaxes ecolóxicas. No caso de ter solicitada a axuda de viaxe ecolóxica, a persoa
beneficiaria deberá presentar unha declaración xurada de ter realizada unha viaxe
ecolóxica que deberá presentar na ORI acompañada dos xustificantes.


2. Cumprimentar e enviar a enquisa UE (EU Survey) en liña nos 30 días naturais posteriores á
recepción da invitación para cumprimentalo. A Universidade de Vigo poderá requirir o
reembolso parcial ou total da axuda financeira recibida aos participantes que non
cumprimenten e envíen a enquisa UE en liña.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás