Secretaría Uvigo

Programa "Becas Santander Estudios - Ayuda Económica" 2023-2024

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023-2024 Santander Estudios - Ayuda Económica
Data inicio solicitudes01/08/2023
Data fin solicitudes13/11/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11490
Descripción

Convócanse:

 • 1 bolsa para alumnado coa condición de vítima de violencia de xénero
 • 1 bolsa para alumnado con discapacidade igual ou superior ao 33%
 • 8 bolsas de asignación xeral

A contía máxima de cada bolsa será de 1.000 €.

Requisitos

Pode solicitar a bolsa o estudantado que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Estar matriculado no curso 2023/2024 nalgunha das titulacións de grao ou mestrado universitario da Universidade de Vigo.
  2. Ter concedida no curso 2022/2023 bolsa xeral do MEFP co importe de “contía fixa ligada a renda do estudante”.
  3. Ter unha nota media igual ou superior a 8,5 puntos no curso 2022/2023 (ou no último cursado), calculada tal e como establece a convocatoria de bolsa xeral do MEFP (Ministerio de Educación e Formación Profesional). Para tal efecto multiplicaranse por 1,17 as notas medias procedentes de estudos da rama de Enxeñaría. Ao estudantado que inicia estudos de grao e mestrado universitario se lle terá en conta a nota de acceso á universidade e ao mestrado segundo o caso.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

Documentacion

Xunto co formulario en liña achegarase a seguinte documentación (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

 • No caso de pertenza a algún dos colectivos sinalados no punto 1 deberán presentar a documentación acreditativa.
 • No caso de inicio de estudos de grao, acceso por recoñecemento de créditos ou alumnos procedentes doutras universidades deberán aportar a credencial de bolsa do MEFP do curso 2022/2023.

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que resulte necesaria para avaliar correctamente os requisitos e méritos alegados. O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Observacións

Solicitudes

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña dispoñible no seguinte enlace do Portal de Bolsas da UVIGO https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11490 e na web do Santander https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-ayuda-economica-2023-2024

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Taboleiro:: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=33349721

15/12/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Descrición

Enlace a taboleiro

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 22 de decembro ás 23:59 horas (hora peninsular española) 

Formulario de alegacións

Documentos da fase da convocatoria:

08/01/2024 RR Listaxe definitiva de solicitudes excluídas "becas Santander estudios – ayuda económica”

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

12/01/2024 Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e lista de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 19 de xaneiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin, deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaria virtual

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

22/01/2024 Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás