Secretaría Uvigo

Premios á Excelencia académica para alumnado que inicia estudos de Grao, 2023/2024

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Exc Inicio Grao
Data inicio solicitudes18/07/2023
Data fin solicitudes29/09/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/12413
Descripción

OBXECTO:

Incentivar a cultura do mérito e a excelencia, a través do recoñecemento ao alumnado cos mellores resultados académicos nos estudos previos ao seu ingreso na universidade, ou que teñan acadado un relevante éxito nas distintas fases das Olimpíadas científicas. 

PREMIOS:

60 premios distribuídos do seguinte xeito:

 • 13 premios ao estudantado con premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
 • 12 premios ao estudantado clasificado en postos relevantes das fases internacional, nacional ou autonómica dalgunha das Olimpíadas científicas.
 • 25 premios ao estudantado con excelente resultado académico no Bacharelato.
 • 10 premios ao estudantado con excelente resultado académico no Ciclo Superior.

CONTÍA: 

A contía individual de cada premio é de 600 €.

Requisitos
 1. Estar matriculado no curso 2023/2024 por primeira vez en estudos oficiais de Grao en centros propios da Universidade de Vigo ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro).
 2. Ter finalizado os estudos de bacharelato ou ciclo superior no curso 2022/2023.
 3. Cumprir algún dos seguintes requisitos académicos:
  1. Obter premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior da Xunta de Galicia no curso 2022/2023
  2. Estar clasificado do 1º ao 3º posto da fase autonómica, ou do 1º ao 8º posto das fases nacional ou internacional dalgunha das Olimpíadas científicas celebradas no curso 2022/2023, recoñecidas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional, ou pola consellerías de educación das Comunidades Autónomas, ou do 1º ao 3º posto nas olimpíadas organizadas polas universidades públicas.
  3. Obter unha puntuación igual ou superior a 8,5 puntos no expediente académico no Bacharelato.
  4. Obter unha puntuación igual ou superior a 9 puntos no expediente académico no Ciclo Superior de formación profesional.

Non poden ter a condición de beneficiarios/as persoas nas que concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións, de 17 de novembro.

Documentacion

SOLICITUDE:

As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/admin/encuesta/edit/12413, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en asunto “premios excelencia académica inicio grao”, achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

DOCUMENTACIÓN:

 • Así mesmo deberán subir, segundo corresponda, a seguinte documentación ao formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

  • Acreditación do premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
  • Acreditación do premio extraordinario de Bacharelato ou Ciclo Superior.
  • Acreditación da Olimpíada Científica.
  • Certificación académica do Bacharelato ou Ciclo Superior, con nota media.
  • No caso de estudos estranxeiros de bacharelato, declaración de equivalencia da nota media.

  Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que resulte necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados. 

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Observacións

OBRIGAS:

A persoa beneficiaria deberá estar matriculada durante todo o curso académico 2023/2024.

Ademais o/a beneficiario/a debe cumprir as obrigas recollidas no artigo 14.1 da Lei 38/2013, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, que lle sexa de aplicación.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=32939099

23/10/2023 listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 7 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española): A tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

10/11/2023 R.R Listaxe definitiva de solicitudes excluídas "Premios Excelencia inicio Grao 2023/2024

Observacións

Enlace Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

14/11/2023 Lixtase provisoria con premio concedido Excelencia Inicio Grao

Observacións
 • Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 28 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).
 • Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na secretaría virtual.

Enlace a taboleiro

 

Documentos da fase da convocatoria:

29/11/2023 Resolución concesión definitiva

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás