Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en Centros de Investigación, 2023/2024

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Centros Investigación
Data inicio solicitudes09/06/2023
Data fin solicitudes26/07/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11472
Descripción

OBXECTO

O obxecto da bolsa é fomentar unha mellor formación teórica e práctica do estudantado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades cunha forte compoñente de aprendizaxe e adquisición de novas capacidades e destrezas directamente vinculadas á titulación en que se matricula

Convócanse 5 bolsas distribuídas do seguinte xeito:

 • Campus de Ourense:
  • 1 bolsas no Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI)
 • Campus de Vigo:
  • 3 bolsas no Centro de Investigación Mariña (CIM-ECIMAT)
  • 1 bolsa no Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO)
Requisitos
 • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2022 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
 • Estar matriculado en centros propios no curso 2023/2024 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións oficiais de grao ou mestrado universitario sinaladas no anexo II, no campus en que se opta á bolsa. Para estes efectos terase en conta o estado da matrícula a día 18 de setembro de 2023.
 • No caso de matrícula en Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao nos que se matricula. Para estes efectos terase en conta o último día establecido pola universidade para presentar as actas de xullo que segundo o calendario académico é o 24 de xullo.
 • Cumprir os demais requisitos específicos sinalados no anexo II. Para estes efectos terase en conta que o último día establecido pola universidade para presentar as actas de xullo segundo o calendario académico é o 24 de xullo.
 • Non gozar con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.
Documentacion

SOLICITUDES:

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11472, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede. No asunto indicará “Bolsas formación Centros de Investigación e achegará unicamente o formulario coa solicitude. Só se poderá presentar unha solicitude por persoa.

Así mesmo deberán subir á plataforma do Santander dispoñible na web https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-centros-de-investigacion-2023-2024  o xustificante de presentación na sede electrónica da UVIGO.

O prazo de presentación das solicitudes comeza o día seguinte de publicarse esta convocatoria e remata o 26 de xullo de 2023 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

As persoas solicitantes establecerán unha orde de prioridade que será vinculante.

Xunto coa solicitude deberán subir, de ser o caso, a seguinte documentación ó formulario en liña (non hai que subir a documentación á Sede Electrónica):

 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo.
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web:: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-estudiantes/becas/becas-formacion-0
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=32365363

06/09/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 14 de setembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

5/10/2023: Resolución reitoral de solicitudes excluídas definitivas

Observacións

Resolución Reitoral de solicitudes excluídas definitivas: Enlace ao Taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

17/10/2023 Listaxe provisoria de solicitudes con bolsa concedida

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 24 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin, deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

26/10/2023 Resolución reitoral de concesión definitiva

Descrición

Enlace a Taboleiro

Observacións

A renuncia voluntaria deberá realizarse mediante o formulario de renuncia existente na secretaría virtual e presentado na sede electrónica da Universidade de Vigo https://sede.uvigo.gal dirixido á Sección de Axudas e Bolsas e ao titor/a, cun mínimo de 15 días de antelación á data en que se efectuara a renuncia. A renuncia dará lugar á perda dos dereitos económicos correspondentes á parte da bolsa non realizada e á concesión da bolsa á seguinte persoa da listaxe de agarda.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás