Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en Centros Universitarios, 2023/2024

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2023_2024 Centros Universitarios
Data inicio solicitudes30/05/2023
Data fin solicitudes26/07/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11469
Descripción

OBXECTO:

Fomentar unha mellor formación teórica e práctica do alumnado, colaborando, en réxime de compatibilidade cos seus estudos, en actividades vinculadas á titulación na que se matricula.

DURACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PERÍODO FORMATIVO:

A duración máxima do período formativo será de 9 meses. Non se iniciará antes do 1 de outubro de 2023 e finalizará o 30 de xuño do 2024.

O número de horas de colaboración será de 15 horas semanais

CONTÍA:

A contía bruta será como máximo 360 €/mes

Requisitos
  • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente permanente en España a 31 de decembro de 2022 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  • Estar matriculado en centros propios no curso 2023/2024, durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións oficiais de grao ou mestrado universitario sinaladas no anexo II, no campus no que se opta á bolsa. Para estes efectos terase en conta o estado da matrícula o día 18 de setembro de 2023.
  • No caso de matrícula en titulacións de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta que o último día establecido pola universidade para presentar as actas de xullo segundo o calendario académico é o 24 xullo.
  • Cumprir os demais requisitos específicos sinalados no anexo II. Para estes efectos terase en conta que o último día establecido pola universidade para presentar as actas de xullo segundo o calendario académico é o 24 de xullo.
  • Non gozar con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.

Non poderán ter a condición de beneficiario/a as persoas nas cales concorra algunha das circunstancias establecidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Documentacion

SOLICITUDES:

As persoas solicitantes deberán empregar o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/11469, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da instancia xenérica (SXER) existente na sede, no asunto indicará “Bolsas formación Centros”, e achegar unicamente o formulario coa solicitude. Só se poderá presentar unha solicitude por persoa.

Así mesmo, deberán subir o xustificante de presentación na sede electrónica á plataforma do Santander dispoñible na web https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-bolsas-formacion-centros-universitarios-2023-2024

Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Universidade de Vigo dispón de instrucións de axuda que deberán observar en todo momento as persoas solicitantes https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/Guia_rexistro_instancia_xenerica_gl.docx.pdf. No caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de presentación dos formularios, poderán dirixirse ao enderezo electrónico sede@uvigo.gal

PRAZO:

O prazo de presentación das solicitudes comeza o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e remata o 26 de xullo de 2023 ás 23:59 horas (hora peninsular española).

As persoas solicitantes deberán establecer unha orde de prioridade nas bolsas solicitadas que será vinculante.

DOCUMENTACIÓN:

Deberán subir a seguinte documentación:

  • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo
  • Os documentos que correspondan en cada caso, segundo os criterios específicos de selección establecidos no anexo II:
  • Cursos relacionados co perfil formativo
  • Currículo
  • Documentación acreditativa dos méritos alegados

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que sexa necesaria para a correcta avaliación dos requisitos e dos méritos alegados.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
Teléfono: 986814094
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=32234134

01/09/2023 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 11 de setembro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Para tal fin deberán empregar o formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual.

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

28/09/2023 Resolución reitoral de solicitudes excluídas definitivas

Observacións

Enlace a taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

13/10/2023 Listaxe provisoria de solicitudes con bolsa concedida e listaxe provisoria de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 20 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española) a través do formulario de alegacións existente na Secretaría Virtual

Enlace ao Taboleiro

 

Documentos da fase da convocatoria:

23/10/2023 Resolución reitoral de concesión definitiva

Descrición

Enlace ao Taboleiro

Observacións

A renuncia voluntaria deberá realizarse mediante o formulario de renuncia existente na Secretaría Virtual e presentado na sede electrónica da Universidade de Vigo https://sede.uvigo.gal dirixido á Sección de Axudas e Bolsas e o titor/a, cun mínimo de 15 días de antelación á data en que se efectuará a renuncia. A renuncia dará lugar á perda dos dereitos económicos correspondentes á parte da bolsa non realizada e á concesión da bolsa á seguinte persoa da listaxe de agarda tras resolución.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás