Secretaría Uvigo

Bolsa Xeral do MEFP 2023/2024

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteMinisterio de Educación y Formación Profesional
Código2023_2024 BX MEFP
Data inicio solicitudes27/03/2023
Data fin solicitudes17/05/2023
Descripción

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2023/2024 nunha titulación oficial de grao ou máster, agás as empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2022.

Contías: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

Preguntas frecuentes: https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html

Requisitos

Requisitos: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/que-necesitas.html#requisitos-generales

Documentacion

Presentación de solicitudes: a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a “trámites e servizos”.

NON SERÁN TIDAS EN CONTA AQUELAS SOLICITUDES CUBERTAS POR VÍA TELEMÁTICA QUE NON COMPLETEN O PROCESO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO, DESCARGANDO O RESGARDO DE SOLICITUDE.

Observacións

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa agás o correspondente á matrícula.
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986 813611
Correo electrónico: bolsas@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-B-2023-7731.pdf

Alegacións

Descrición

As alegacións a Bolsa Xeral entregaranse a través dos seguintes formularios, SO na seguinte causa de denegación: Non consignar na solicitude os datos básicos ou non haber aportado a documentación necesaria.

-    A través do seguinte enlace se está xa está matriculada/o na Uvigo:

formulario 1

-    Ou ben neste outro enlace se NON está matriculado na Uvigo:

formulario 2

Consulta o estado da túa solicitado neste enlace https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Documentos da fase da convocatoria:

20/03/2024 Resolución definitiva

Descrición

Para presentar recurso debes cumprimentar o impreso e presentalo a través de calquera das dependencias contempladas artículo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:

- No rexistro electrónico da Administración ou organismo a que se dirixan, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos a que se refire o artigo 2.1.

- Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza. 

- Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.

Na Universidade de Vigo podes facelo a través da sede https://sede.uvigo.gal/ ou presencialmente  nos rexistros dos tres campus.

 

Observacións

O prazo de presentación do recurso de reposición comenza o 21 de marzo de 2024 e remata o 22 de abril de 2024, ambos inclusive.

Enlace á web do Ministerio.

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás