Secretaría Uvigo

Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, curso 2022/2023

TipoBolsa de estudo
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022_2023 Bolsas_Centro_Linguas
Data inicio solicitudes24/02/2023
Data fin solicitudes13/04/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10827
Descripción

OBXECTO

Estas bolsas teñen por obxecto facilitar a aprendizaxe de linguas estranxeiras ao alumnado de titulacións oficiais da Universidade de Vigo financiando o custo de matrícula nos cursos do Centro de Linguas da Universidade

CONTÍA:

A contía individual máxima da bolsa será equivalente ao 75% do importe de matrícula do curso ou exame de linguas. So se percibirá o importe correspondente a 1 curso

Requisitos
  1. Posuír a nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2021 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  2. Estar matriculado/a no curso 2022/2023 en centros propios da Universidade de Vigo nalgunha das titulacións oficiais de Grao, Mestrado oficial ou Doutoramento, ou en centros adscritos de titularidade pública que imparten titulacións non impartidas en centros propios (Enfermaría Ourense, Enfermaría Pontevedra e Enfermaría Meixoeiro)
  3. Ter cursado, estar cursando un curso de idiomas, ou ter realizada a inscrición ao exame do Centro de Linguas no curso 2022/2023 .
  4. Non ter concedida esta bolsa en convocatorias anteriores agás cando se trate dun segundo curso que sexa continuación doutro rematado e subvencionado.

 

Documentacion

SOLICITUDE:

1. As persoas solicitantes deberán encher o formulario en liña no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10827 descargalo e presentalo na Sede Electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, pondo en asunto “Bolsa do Centro de Linguas ”, achegando unicamente o formulario coa solicitude

O modelo específico de presentación de solicitudes é de uso obrigatorio para as persoas interesadas neste procedemento (art. 66.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas). Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, solicitaráselle que a presente electrónicamente. 

DOCUMENTACIÓN:

No formulario en liña achegarase a seguinte documentación (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

  • O alumnado que accedeu ao mestrado oficial e doutoramento desde estudos cursados noutras universidades españolas deberán aportar a certificación académica correspondente con indicación de nota media.
  • O alumnado que accedeu ao mestrado oficial e doutoramento desde estudos cursados en universidades estranxeiras deberá aportar a Declaración de Equivalencia de Nota media solicitada ao Ministerio de Educación y Formación Profesional a través do seguinte enlace

http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Observacións

No suposto de que o orzamento dispoñible non fose suficiente para atender a todas as persoas con dereito a percibir a bolsa, estas serán adxudicadas, respectando as prioridades establecidas, en función da nota media ponderada do expediente:

  1. no caso de alumnado de grao a nota media ponderada da titulación cursada.
  2. no caso de alumnado de mestrado oficial e doutoramento nota media ponderada da titulación de grao que lle da acceso.

Para a ponderación, no caso de estudos realizados en universidades españolas, terase en conta a nota media que, de acordo cos datos da Clasificación Internacional Normalizada da Educación (ISCED), corresponda á súa titulación na universidade na que a cursou. Para os estudos realizados no estranxeiro, a ponderación realizarase tendo en conta as notas medias ISCED para estudos estranxeiros.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-estudo
Taboleiro-convocatoria: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml;jsessionid=35F061F34AA7DB9302548520D5E1CFB5?idtaskdata=31260072
Taboleiro-ampliación prazo: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=31573309

18/04/2023 Listaxe provisoria de admitidos e excluídos

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 3 de maio ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Documentos da fase da convocatoria:

11/05/2023: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

15/05/2023: Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e denegada

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta listaxe e ata o día 30 de maio ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

16/06/2023: Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida e denegada

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás