Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en centros universitarios, sistemas informáticos e unidades e áreas - 2ª convocatoria, curso 2022/2023

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2022-2023 Centros, unidades, sistemas
Data inicio solicitudes15/12/2022
Data fin solicitudes16/01/2023
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/10787
Requisitos
 • • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2021 (non é suficiente o permiso de
  estadía por estudos).
 • Estar matriculado en centros propios no curso 2022/2023, durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de grao ou mestrado oficial que se sinalan no anexo II, no campus polo que se opta á bolsa.
 •  No caso de matrícula en titulacións de grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes.
 •  Cumprir os demais requisitos específicos sinalados no anexo II. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes
 •  Non gozar con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.
Documentacion

Deberán subir a seguinte documentación ó formulario en liña (non hai que subir a documentación a sede electrónica):

 • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo
 • Os documentos que correspondan en cada caso, segundo os criterios específicos de selección establecidos no anexo II:
 • Cursos relacionados co perfil formativo
 • Currículo
 • Documentación acreditativa dos méritos alegados

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que sexa necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados.

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986814094
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion
Correo electrónico: Enderezo electrónico
Teléfono: 986 81 40 94
Web: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas
Taboleiro: https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=30080937

18/01/2023: Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte o da publicación e ata o día 25 de xaneiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

01/02/2023: Listaxe definitiva de solicitudes excluídas

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

06/02/2023: Listaxe provisoria de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación e ata o día 13 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:

14/02/2023: Listaxe definitiva de persoas con bolsa concedida e listaxe de agarda

Observacións

Enlace á publicación no taboleiro

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás