Secretaría Uvigo

Faitic

Debido ás actuais circunstancias, o único punto de contacto para calquera consulta ou incidencia é soporte.faitic@uvigo.es.
Por favor, tentade minimizar as consultas ás estritamente necesarias e indicando de xeito claro e conciso o voso caso, aportando a información imprescindible para atendelo.

Lembra consultar todas as FAQs que están nesta sección, nas que están resoltas moitas das cuestións que podes necesitar resolver.

Ir a la FAQ

A primeira recomendación sería que, sempre que sexa posible, empregues métodos de avaliación continua diferentes ás probas síncronas.

Os cuestionarios síncronos (todo o estudantado á mesma hora para facer a proba) poden supor un estrés considerable a calquera sistema, polo que se recomenda espaciar tanto o inicio coma a finalización do mesmo. Na medida en que poidas, e sobre todo en probas con moito alumnado, deixa marxe de tempo para facer unha entrada escalonada no sistema.

Haberá que ter en conta tamén que estas probas poden ser difíciles de controlar desde o punto de vista técnico (problemas de conectividade, incidencias técnicas do estudantado na súa casa etc.). Podes ter prevista unha proba de avaliación alternativa para o alumnado que teña algunha incidencia que lle impida rematar o cuestionario. 

Recomendacións para as probas en Moodle:

 • Cando teñas unha proba en Moodle con moitos estudantes, é recomendable dividir ao alumnado en grupos de xeito que o inicio e fin da proba para cada grupo estea escalonado 5-10 minutos (p.ex. o primeiro grupo comeza ás 9:00, o segundo ás 9:10, o terceiro ás 9:20h).
 • Tenta calcular o tempo de realización da proba de forma que o estudantado dispoña de tempo suficiente para contestar ás preguntas e con marxe para que o alumnado que poida ter unha conexión a internet máis lenta poida envialo dentro do tempo límite.
 • É moi importante comunicar ao alumnado previamente (a través dun correo, aviso etc.) e na descrición do cuestionario, toda a información necesaria sobre as probas: data e hora de inicio, cantos intentos teñen, cantas preguntas van ser, de que tipo, canto tempo van ter para respondelas, se existe penalización por contestar respostas erróneas, se van poder navegar cara adiante e atrás na proba ou se só van poder avanzar cara adiante e non van ter ocasión de revisar o que xa fixeron. Todo isto é moi importante que o saiban de antemán. 
 • Se ademais tes abertos 2 espazos (en Moodle e Claroline) para a túa materia, comunica ao teu alumnado para que e cando vas empregar cada un deles.
 • Avisa ao teu alumnado que cando finalice a proba en Moodle, e antes de que transcorra o tempo límite, ten que darlle ao botón "enviar todo e terminar" (esta información podes incluíla na descrición do cuestionario).
 • Ao igual que nun exame presencial o alumnado pode modificar as súas respostas, é recomendable que nos cuestionarios en Moodle se configuren con navegación libre, en vez de secuencial, para que o alumnado poida volver atrás e revisar as preguntas antes da entrega da proba.
 • Nas preguntas de opción múltiple, cando un alumno/a marca unha resposta despois non pode deixala en branco, só pode modificala por outra opción. Isto debería sabelo o alumnado para que antes de responder se aseguren ou a deixen en branco. Outra opción é incluír unha opción de resposta que sexa do tipo NS/NC, axustando as puntuacións.
 • Nas opcións de revisión do intento, se non queres que poidan revisalo ata que finalice a proba, configura o cuestionario para que oculte as respostas correctas, retroalimentación etc.
 • En Moodle, pódese configurar para que o envío das respostas sexa automático, de forma que as respostas se envían aínda que o estudante non lle dea ao botón de enviar todo e terminar. 
 • O ideal é que crees un banco de preguntas amplo para o teu cuestionario e que desas preguntas escolla x aleatorias. Cando máis amplo sexa o banco de preguntas menos opción de que as preguntas se repitan. 
 • Se vas crear un cuestionario coas mesmas preguntas, podes configuralo para que as preguntas as ordenen ao azar e así evitar que aparezan todas na mesma orde.
 • Se dispós de tempo, é recomendable realizar unha proba previa (aínda que sexa con poucas preguntas) co alumnado coas mesmas características de configuración que a proba final, para que poidan ver o funcionamento e comprobar que o acceso lles funciona.

Ir a la FAQ

 • Antes da proba deberías ter a información precisa para facer o exame: día, hora, tempo límite, intentos... Se non é así, contacta co coordinador/a da materia.
 • O día da proba, verifica con suficiente antelación a túa conexión a internet, busca o lugar con maior cobertura...
 • Accede á plataforma durante os 15 minutos anteriores ao comezo da proba e accede só ao curso en cuestión, non abras outras materias en FaiTIC para evitar interferencias. 
 • Le atentamente as instrucións que che dea o profesor/a antes de comezar a proba.
 • IMPORTANTE: durante a proba, non empregues os botóns Adiante/Atrás do navegador, xa que se poderá perder información.
 • IMPORTANTE: nas preguntas de opción múltiple, cando marcas unha resposta, despois non podes deixala en branco, só podes modificala por outra opción. Ten isto en conta á hora de marcar unha resposta.
 • IMPORTANTE: nos cuestionarios en Claroline con tempo límite, se sobrepasas o tempo o sistema por defecto ponche un 0. É recomendable que se fas un cuestionario nesta plataforma, poñas unha alarma e teñas un reloxo preto para non sobrepasar o tempo.
 • En Moodle, cando entras no cuestionario, aparecerache a información dos intentos permitidos, a data de inicio e finalización, e o tempo límite (se o hai), xunto coa descrición que incluiu o profesor/a. Para comezar o intento, tes que premer en "Intentar a proba agora" (en castelán: “Intente resolver el cuestionario ahora”). Aparece unha mensaxe de confirmación e debes presionar "Comenzar intento” para visualizar as preguntas do cuestionario.
 • Nos cuestionarios en Moodle, ao rematar, e antes de que finalice o tempo límite, debes premer en "Finalizar intento" (en castelán "Terminar intento"). Posteriormente aparecerá o resumo do intento e o estado de cada unha das preguntas. É moi importante para finalizar o cuestionario premer en "Entregar todo e finalizar" (en castelán "Enviar todo y terminar") para que o sistema recolla o teu intento.
 • En Claroline, cando premes no título do cuestionario aberto, estarás xa dentro do intento. Na parte superior aparecerache o tempo máximo permitido e o tempo actual (parte de 0 seg. e vai indicando o tempo que invirtes en facer a proba).
 • Nos cuestionario en Claroline, ao rematar, e antes de que finalice o tempo límite, non esquezas premer o botón de "enviar todo e finalizar" para que o sistema recolla o teu intento.
 • Para consultar a nota ou revisar o intento, vai depender de como teña configurado o profesor/a o cuestionario. Con algúns poderás ver a nota e revisar o intento inmediatamente e, noutros, terás que agardar a que o profesor/a o poña visible.

Ir a la FAQ

Debido á situación de excepcionalidade que estamos vivindo, estamos permitindo ao profesorado que ten materias en Claroline, abrir a materia tamén en Moodle para temas de avaliación, xa que Moodle dispón de máis ferramentas de avaliación e ofrecen máis posibilidades que as de Claroline.

- Que debo facer para solicitar a alta en Moodle da miña materia?

Debes enviar un correo a soporte.faitic@uvigo.es indicando o código da materia e a data na que desexas que esa materia apareza visible para o alumnado (aínda que esta data podes modificala posteriormente se o desexas). Se a túa materia ten outros códigos asociados, debes indicalo.

- Como lle vai aparecer o espazo de Moodle ao alumnado?

Ao alumnado apareceralle a materia duplicada co mesmo título e código, terá 2 accesos independientes, un para Claroline (como ata agora) e outro para Moodle.

É recomendable que cando se abra o espazo en Moodle, se lle comunique ao alumnado para que se vai empregar ese espazo, en que datas etc.

Ir a la FAQ

Os documentos axuntos son exclusivamente para MOODLE:

* Guías para poder facer cuestionarios.

* Guía rápida con casos prácticos.

* Exemplo de documento en WORD para importar preguntas en Moodle.

Ir a la FAQ

 • Queremos que un cuestionario teña preguntas escollidas de xeito aleatorio de entre un conxunto ou banco de preguntas.

Exemplo: faremos un cuestionario de 10 preguntas que serán escollidas de entre un total de 30.

 • O primeiro é crear o cuestionario e engadirlle as preguntas que precisemos. Para o noso exemplo deberán ser 30 preguntas. (Este será o noso banco de preguntas dispoñibles)
 • Cando entremos na configuración do cuestionario seleccionaremos cantas preguntas queremos no cuestionario e marcaremos que as faga aleatorias. Por exemplo 10 de 30.
 • O cuestionario será amosado con 10 preguntas aleatorias.

TEN EN CONTA QUE:
Canto máis amplo sexa o banco de preguntas, menos probabilidades de que as preguntas se repitan.

Ir a la FAQ

 • Queremos que cada alumno/a teña un cuestionario coas mesmas preguntas pero desordenadas.

Exemplo: faremos un cuestionario de 10 preguntas.

 • O primeiro e crear o cuestionario e engadirlle as 10 preguntas.
 • Queremos que cada estudante teña as mesmas 10 preguntas pero desordenadas. Configuraremos o cuestionario como aleatorio con 10 de 10 preguntas. Iso fai que as mesmas 10 preguntas do cuestionario estean desordenadas para cada alumno/a.

Ir a la FAQ

O sistema avisa ao alumnado do tempo que lle queda para facer un cuestionario con tempo límite?

CLAROLINE
O sistema non avisa, polo que nas probas con tempo límite é recomendable avisar ao alumnado que poña unha alarma e teñan un reloxo preto para contabilizar o tempo.

MOODLE
O sistema mostra un temporizador indicando o tempo restante para finalizar.

Que ocorre cando nun cuestionario con tempo límite, un alumno/a non envía o intento dentro do tempo marcado?

CLAROLINE
Neste caso, o sistema non avisa, e o alumno/a continúa na proba ata que lle dá a "enviar todo e finalizar", pero unha vez enviado a nota, por defecto, vai ser un cero. Despois o profesor/a, pode validar o intento se o estima oportuno.

MOODLE
Si o estudante non fai a entrega antes de remataro o tempo, por defecto o sistema enviará o cuestionario cando remate o tempo ainda que o alumno non o faga.

Onde podo validar o intento dun alumno/a que esgotou o tempo límite e sacou un cero?

CLAROLINE
Desde as estatísticas do cuestionario, hai que premer no nome do alumno/a que pasou o tempo límite, na seguinte pantalla aparece un botón verde para validar que o que vai facer é aceptar o que o alumno/a ten feito nese intento e asignarlle a nota correspondente.

Ir a la FAQ

 • Si un cuestionario é enviado por un alumno fora do tempo que tiña para facelo podemos dalo por áceptado ou non depende do noso criterio.
 • Para axudar en esta decisión, cando consultemos o intento feito polo alumno poderemos ver canto tempo tardou realmente en facer o envío e decidir.

Exemplo: o alumno envía o intento e en vez de tardar 30 minutos, tarda 31.

 • O profesor pode decidir aceptar ou rexeitar o envío.

Ir a la FAQ

 • Non, non é posible diferenciar cales das respostas foron feitas despois de acadar o ´limite de tempo.

Exemplo: o alumno envía o intento e en vez de tardar 30 minutos, tarda 33.

 • Non poderemos saber si en eses 2 minutos de mais contestou algunha ou ningunha pregunta. Non podemos saber que fixo neses minutos que rebasaron o tempo permitido.

Ir a la FAQ

Debido á situación actual da docencia non presencial, moito profesorado está preguntando como subir vídeos coas clases gravadas a Faitic.

Faitic non está preparado para ser un repositorio de vídeos, polo que, para asegurar un mellor funcionamento da plataforma, recomendámosche:

 1. Abrir unha canle en Youtube (ou vimeo, dailymotion etc.) e pór a disposición do estudantado un vídeo gravado previamente. Pódese por en modo oculto e compartir a ligazón a través da aula virtual de Faitic. Na configuración predeterminada de Youtube, existe a posibilidade de subir vídeos de ata 15 minutos e se a túa conta está verificada, podes subir vídeos máis longos. O tamaño máximo dos ficheiros que Youtube permite que subas é de 128 GB ou de 12 horas, o que sexa menor. Tes máis información na páxina "Como subir vídeos de máis de 15 minutos a Youtube". Tes dispoñibles os seguintes videotitoriais que che amosan como facelo:
  1. Como abrir unha canle en Youtube
  2. Como subir un vídeo a Youtube
  3. Como subir un vídeo a FaiTIC
 2. Aproveitar os servizos de Office 365 que tes dispoñibles coa túa conta persoal de UVigo, subir os vídeos a OneDrive e compartir a ligazón a través da aula virtual de Faitic (OneDrive dache ata 1 TB de almacenamento). Podes consultar a documentación de como acceder á túa conta de One Drive corporativa.
 3. Agardar a que estea dispoñible o repositorio de vídeos complementario a Campus Remoto que se está a preparar.

Ir a la FAQ

Os documentos habituais de powerpoint poden perder o contido de son e vídeo cando o distribuimos.

Para poder facer que o PowerPoint creado teña embebido o son e o vídeo e preciso gardar unha copia no formato ppsx.

Faremos Gardar Como e elexiremos Presentación con diapositivas de Powerpoint (*.ppsx)

Como gardar en PPSX

O novo documento conterá todo o son e vídeo empregados na presentación.

Ir a la FAQ

A operativa aconsellada e a seguinte:

 1. O profesorado crea unha tarefa en Faitic que sirva para que o/a estudante suba unha LIGAZÓN ao seu vídeo ou ficheiro grande.
 2. O/A estudante coloca o vídeo ou arquivo grande en OneDrive e compárteo, para o que precisa crear unha LIGAZÓN.
 3. O/A estudante sube a ligazón á tarefa de FaiTIC.

Para poder facer este proceso, o estudantado necesita ter unha conta de microsoft (inclúe OneDrive de xeito gratuíto) ou empregar a conta gratuita de Office365 de Microsoft que lle facilita a UVigo.

Podes acceder a titoriais e videotitoriais na secretaría virtual da Uvigo.

SecretariaVirtualAxuda

Videotitorial para compartir vídeo ou ficheiro grande en OneDrive:

https://www.youtube.com/watch?v=nGSr3POpQ7o

Darse de alta e empregar Office365 e OneDrive:

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/axuda/faq/19

Ir a la FAQ

MOODLE:

 • Neste caso o que podes facer é crear 2 grupos e duplicar o cuestionario, un para o alumnado sen necesidades co tempo límite estipulado e outro para o alumnado PIUME con máis tempo.
 • Seleccionas a opción "Usuarios" > "Grupos", a través da cal podes crear 2 grupos, un grupo co alumno PIUNE e outro co resto do alumnado.
 • Logo tes que xerar o primeiro cuestionario e no apartado de "restricións de acceso", terías que darlle a engadir restrición > grupo e escoller o grupo do alumnado sen necesidades.
 • Feito isto, duplicas ese cuestionario, modificas os datos de temporalización para darlle máis tempo e no apartado de engadir restrición > grupo escolles o grupo do alumno PIUNE.

Ir a la FAQ

No actual contexto, é máis importante ca nunca planificar a docencia virtual. Cómpre realizar unha planificación previa do plan de traballo para, por unha banda, evitar sobrecargar o estudantado con tarefas e/ou contidos e, por outra, para que teña a información precisa do que ten que facer. 

Recomendámosche que realices unha guía de traballo detallada que recolla os obxectivos, os contidos, os recursos, as actividades, o tempo estimado de dedicación e a avaliación. 

Revisa os materiais didácticos e as actividades que vas compartir co teu estudantado e tenta enriquecelos para que sexan máis interactivos e multimedia combinando diferentes tecnoloxías como textos, imaxes e/ou vídeos. Por exemplo, se xa tes creado un documento Power Point, introdúcelle audio ou elabora vídeos breves que podes subir de xeito oculto a Youtube e compartir por FaiTIC mediante unha ligazón.

Prepara resumos coas ideas máis importante de cada tema, recoméndalle outros recursos de apoio, planifica actividades individuais e/ou grupais nas que o estudantado poida aplicar o aprendido así como exercicios autoavaliativos para reforzar a súa aprendizaxe.

Ademais de subir o material á aula virtual, avisa o teu estudantado e explícalle claramente o que esperas que faga co material dispoñible. 

Procura que as actividades que propoñas a través da aula virtual leven un título que as identifique, unha descrición detallada (o estudantado debería ter unhas instrucións concretas e claras para realizalas xunto cos materiais ou recursos necesarios), unha temporalización (un prazo de realización e unha data límite de envío) e os criterios que se empregarán para avaliala. Se o consideras oportuno, tamén podes desenvolver unha rúbrica para avaliar esa actividadade.

Por último, lembra que é moi importante que o estudantado poida compartir os seus comentarios, opinións e suxestións tanto individual coma colectivamente. A súa motivación depende disto en moitas ocasións, polo que debemos ofrecerlle información sobre o seu progreso e os obxectivos acadados para reforzar a súa participación.

Ir a la FAQ

As plataformas de Faitic dispoñen de diversas ferramentas de comunicación asíncrona. Recomendámosche que empregues as seguintes:

Na plataforma Claroline 

 • Anuncios: permite ter un taboleiro de anuncios onde se poderán recordar os vindeiros acontecementos, avisos etc. Dispón dunha opción para enviar ese anuncio por correo electrónico a todas as persoas usuarias. Non obstante, lembrámosche que este correo só se lles enviará aos usuarios e usuarias que accederon á materia na plataforma.
 • Correo+UviGO!: funciona como xestor de correo electrónico, xa que se poden enviar correos a todas as persoas integrantes do curso, a algúns destinatarios e destinatarias ou por grupos. Recordámosche que este correo só se lles enviará ás persoas usuarioas que accederon á materia na plataforma.

Na plataforma Moodle

 • Foro de novas: é un foro de uso exclusivo do profesorado. As mensaxe que se publiquen aí chegan con copia ao correo electrónico do estudantado que accedeu á materia na plataforma.
 • Mensaxes: pódense enviar mensaxes individuais a estudantes concretos.

Recoméndase habilitar o volcado de usuarios/as para que todos as persoas matriculadas, con independencia de se accederon ou non á materia, poidan recibir as mensaxes (podes solicitalo a soporte.faitic@uvigo.es a través dun correo electrónico no que indiques o código da materia).

Para a comunicación síncrona (videoconferencia) recomendámosche o uso doutras ferramentas: https://campusremoto.tv.uvigo.es/campus

Ir a la FAQ

Para subir a túa foto á plataforma de Faitic, debes acceder a unha das materias deste curso. Cando o fagas, ten en conta que dispoñemos de dúas plataformas:

 • Se é en Claroline, tes que ir á pestana superior "A miña conta de usuario".
 • Se é en Moodle, tes que ir ao menú superior dereito "Perfil".

Cando subas a túa foto a unha das materia deste curso, quedará subida para o resto das materias nesa plataforma Se algún ou algunha docente na túa titulación empregan as dúas plataformas, terás que subila en ambas as dúas.

 

Ir a la FAQ

Por defecto, na plataforma só aparece o estudantado que accedeu algunha vez á materia, pero podes consultar o listado completo según se indica en:

https://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades/19-plataformas-de-teleformacion/40-listado-del-alumnado-por-asignatura

Se desexas que todo o estudantado apareza volcado na plataforma (opción recomendable para que reciban os avisos, crear grupos etc.), podes solicitar que habiliten esta opción a través dun correo electrónico a soporte.faitic@uvigo.es

Ir a la FAQ

Existen varias iniciativas que lle ofrecen ao profesorado recursos e orientacións sobre metodoloxía e formación en liña:

 

Ir a la FAQ

Para que un alumno poda familiarizarse co uso de cuestionarios, o docente pode facer un pequeno cuestionario de 2 ou 3 preguntas, no que permita 20 intentos de envío e cunhas datas amplas para que o alumno poda practicar.

Como alumno podes suxerirlle ao teu profesor que poña un cuestionario de proba para que poder practicar.

Ir a la FAQ

 • Se es PDI, estás rexistrado en Faitic e queres dar de alta unha materia en POD, simplemente accede a Faitic cos teus datos e vai á ligazón da esquerda “Datos en POD”. Aí deberá aparecer a listaxe de materias do teu POD. Se algunha das túas materias non está dada de alta en Faitic, aparecerá unha ligazón a "Crear en Faitic". Preme nela e na seguinte páxina escolle a plataforma que desexas utilizar, o curso ao que pertence e as datas de inicio e fin. Por último, preme no botón "Crear materia". No caso de que a materia xa figure dada de alta (porque a solicitou outro profesor ou profesora, por exemplo) terás a opción "Inscribirme". Con calquera destas dúas opcións, poderás acceder automaticamente á materia na plataforma de teleformación de Faitic.

Ir a la FAQ

Por defecto, nas materias oficiais o estudantado matriculado aparece rexistrado en Faitic, polo que non é preciso engadilo. Non obstante, como docente podes dar de alta manualmente estudantes na túa materia. O máis doado é que te loguees en Faitic, vaias á ligazón MATERIAS, localices a materia na que queres inscribilo/a e premas na opción "Inscrición de alumnos/as". Preferiblemente, busca o/ estudante polo seu DNI (sen letra). Se está rexistrado/a en Faitic apareceranche os seus datos completos e un botón + en verde. Por último dálle a 'confirmar'.

Se o/a estudante non está rexistrado en Faitic, tes que solicitarlle ao servizo a súa inscrición a través da opción "solicitar alta alumno/a" do menú da esquerda.

Ir a la FAQ

Se tes unha conta creada en Faitic e non podes acceder, preme na seguinte ligazón:

https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/component/users/?view=reset

Tes que introducir os seguintes datos:

* Nome de usuario/a:

 • Para o estudantado: número do DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). No caso do estudantado estranxeiro, o nome de usuario é o número do NIE/pasaporte.
 • Para o profesorado: adoita ser a primeira parte do correo electrónico da UVigo (antes da arroba), pero se non che vai ou non estás seguro/a, podes consultalo aquí: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/component/users/?view=remind

* Enderezo de correo electrónico:

 • Para o estudantado: o facilitado na secretaría no momento da matrícula. Se xa tiñas unha conta creada en Faitic, é o que está asociado a túa conta.
 • Para o profesorado: o facilitado no momento da alta.

Se tes dúbidas sobre algún destes datos, contacta co servizo a través do correo soporte.faitic@uvigo.es.

Despois de premer en "enviar", recibirás un correo electrónico cun código de verificación e as instrucións precisas para establecer un contrasinal. Se non recibes este correo na bandexa principal, revisa a bandexa de spam ou correo non desexado.

Ir a la FAQ

Se é a primeira vez que accedes a Faitic, terás que establecer un contrasinal de acceso nesta ligazón:

https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/component/users/?view=reset

Introduce os seguintes datos:

* Nome de usuario/a:

 • Para o estudantado: número do DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). Para o estudantado estranxeiro, o nome de usuario é o número do NIE/pasaporte.
 • Para o profesorado: adoita ser a primeira parte do correo electrónico da UVigo (antes da arroba). Se non se non che vai ou non estás seguro/a, consúltao aquí: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/component/users/?view=remind

* Enderezo de correo electrónico:

 • Para o estudantado: o facilitado na secretaría no momento da matrícula. Se xa tiñas unha conta creada en Faitic, o que está asociado a túa conta.
 • Para o profesorado: o facilitado no momento da alta.

Se tes dúbidas sobre algún destes datos, contacta co servizo a través do correo electrónico soporte.faitic@uvigo.es.

Despois de premer en "enviar",recibirás un correo electrónico cun código de verificación e as instrucións precisas para establecer un contrasinal. Se non recibes este correo na bandexa principal, revisa a bandexa de spam ou correo non desexado.

Ir a la FAQ