Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación idioma 2: Alemán-Español
   Competencias
Código Descrición
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE20 Facilidade para as relacións humanas
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CE30 Coñecemento de idiomas
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT4 Resolución de problemas
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000