Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Práctica de laboratorio Os alumnos deberán realizar dúas traducións individuais con tempo e material controlados. As datas fixaranse durante o curso en función da evolución do traballo da clase. As porcentaxes de valoración das probas serán as seguintes:

1ª tradución: 25 %
2ª tradución: 25 %
50 A2
A4
C1
C2
C3
C4
C5
C8
C17
C18
C22
Traballo Os alumnos deberán executar un proxecto de tradución tutelado en grupo. O traballo desenvolverase ao longo do cuadrimestre. 30 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C5
C8
C9
C10
C11
C17
C18
C21
C22
C24
Resolución de problemas e/ou exercicios Os alumnos realizarán exercicios relacionados cos contidos teóricos da materia e co libro ou materiais de lectura obrigatoria.
As probas realizaranse durante as clases presenciais. Os alumnos que non asistan ás clases presenciais, realizarán as probas na data de exame oficial do decanato.
20 A1
A5
C9
C18
C24
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os materiais de lectura obrigatoria anunciarase a través da plataforma de teledocencia MOOVI na primeira semana de clase.

Na convocatoria de maio existirán dúas posibilidades de avaliación, a continua ou a única.

Avaliación continua:

As probas para a avaliación continua serán as indicadas no apartado de avaliación desta guía, nas porcentaxes expresadas. A materia terá dúas partes vinculadas pero diferenciadas (teoría e tradución) e será obrigatorio que os estudantes superen as dúas para superar a materia. Dentro da parte de tradución, haberá avaliación individual e en grupo. Os estudantes que superen a tradución en grupo pero non a tradución individual deberán recuperar en xullo a parte de tradución individual.

As probas de resolución de problemas e exercicios corresponderanse coa parte teórica da materia, que incluirá a lectura obrigatoria de varios textos sobre economía e tradución e/ou dun libro de lectura obrigatoria a longo do curso. Estas lecturas poranse a disposición dos alumnos na plataforma de teledocencia. Para a resolución das probas da parte teórica non se permitirá o emprego de materiais. Todas as actividades da parte teórica da materia serán de carácter obrigatorio, polo que se non se realizan durante o curso terán que realizarse na convocatoria de xullo.

Na parte de tradución faranse probas de tipo "probas prácticas" e "traballos e proxectos". Nas probas de tradución só se permitirá o uso de materiais controlados, que se comunicarán na clase. Todas as actividades avaliables da parte práctica da materia serán de carácter obrigatorio. A cualidade dos traballos de tradución avaliarase por medio de rúbricas que se publicarán no apartado correspondente de moovi antes da realización de cada proba.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma MOOVI e de estar ao tanto das datas nas que teñan lugar as probas de avalliación.

Avaliación única:

Os estudantes que así o desexen poderán optar por comprimir as probas durante o período oficial de exames marcado polo decanato. No entanto, as probas realizadas serán as mesmas que se inclúen na avaliación continua (tradución directa e inversa, proba teórica e proba de lectura dos materiais obrigatorios, e proxecto de documentación e tradución, neste caso individual e non tutelado). As porcentaxes neste caso serán as seguintes:

Proba de tradución directa e inversa: 50% (25% cada unha)

Traballo de documentación e tradución: 25%

Teoría e lecturas obrigatorias: 25%

Todas as probas realizaranse na data oficial fixada polo decanato, non sendo o traballo non tutelado, cuxa formulación se porá a disposición dos estudantes en moovi na mesma data que a dos alumnos de avaliación continua e que deberá ser entregado, como moi tarde, unha semana antes do peche de actas. Será obrigatorio que o estudante supere as tres partes para aprobar a materia e non se gardarán as partes aprobadas para o curso seguinte. Para as respostas ás preguntas da proba de teoría poderá empregarse calquera das dúas linguas da combinación lingüística da materia e ningún material. Non se permitirá o uso de medios telemáticos para as traducións nin medios de ningún tipo para a parte teórica.

Na convocatoria de xullo, a avaliación consistirá nas mesmas probas que na avaliación única e as porcentaxes e condicións serán tamén as mesmas. 

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma MOOVI e de estar ao tanto das datas nas que teñan lugar as probas de avalliación.

En calquera das probas, traballos ou exercicios, independentemente da convocatoria e do sistema de avaliación elixido, obterán a cualificación de 0 aqueles alumnos que:

- Cometan máis de dúas faltas de ortografía.

- Cometan máis de dous erros gramaticais.

- Cometan un contrasentido grave ou dous falsos sentidos graves.

- Incorran en plaxio total ou parcialmente. Alegar descoñecemento de que é un plaxio non eximirá o alumno da súa responsabilidade neste aspecto.

A cualidade dos traballos de tradución avaliarase por medio de rúbricas que se publicarán no apartado correspondente de Moovi antes da realización de cada proba.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000