Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Práctica de laboratorio O alumnado deberá realizar 2 encomendas individuais de tradución (25% e 25%). 50 CB2
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CE18
CE22
Traballo O alumnado deberá realizar en grupo unha breve investigación sobre un dos temas que proporá a docente, que poderá ser presentado en clase. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE10
CE11
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumnado realizará exercicios e/ou resolverá problemas de tradución relacionados cos contidos teóricos e prácticos da materia que serán comentados e compartidos en clase. 30 CB1
CB5
CE9
CE18
CE24
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación continua:
As probas para a avaliación continua serán as indicadas no apartado de avaliación desta guía, nas porcentaxes expresadas. A materia terá dúas partes vinculadas pero diferenciadas (teoría e tradución) e será obrigatorio que os estudantes superen as dúas para superar a materia. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Moovi, e estar ao tanto das datas de entrega e de avaliación.

Avaliación única:Os estudantes que así o desexen poderán optar pola avaliación única realizando o exame pertinente que terá lugar na data oficial fixada durante o período oficial de exames marcado polo decanato. O exame constará dunha proba de teoría (40%), unha proba de tradución directa (30%) e unha proba de tradución inversa (30%). Para responder á proba de teoría poderá empregarse o español, o galego ou o inglés, e non poderá empregarse ningún material de apoio. Para as probas de tradución poderán empregarse recursos de consulta en papel e se reserva a posibilidade de permitir a consulta de recursos electrónicos durante unha fracción de tempo determinada pola docente, se esta o considera oportuno.

Na convocatoria de xullo, a avaliación consistirá nas mesmas probas que na avaliación única; as porcentaxes e condicións serán tamén as mesmas. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Moovi e estar ao tanto das datas nas que teñan lugar as probas de avaliación.

Plaxio e incumprimento de condicións das actividades/probas
En calquera das probas, traballos ou exercicios, con independencia da convocatoria e/ou do sistema de avaliación elixido, obterá a cualificación de 0 aquel alumnado que:
-incorra en plaxio total ou parcial (alegar descoñecemento de que é un plaxio non eximirá de responsabilidade)
-utilice os medios electrónicos para compartir con outro alumnado información sobre o contido das probas ou exercicios de natureza individual
-entregue fóra de prazo (salvo previa autorización expresa da docente)
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000