Guia docente 2023_24
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Máquinas de fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Resolución de problemas e/ou exercicios propostos, incluíndo: - un número de entregas semanais. As competencias avalíanse en base á resolución por parte do alumnado dos problemas propostos en base ao temario analizado na aula. 10 C24
D2
D9
D10
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba que poderán constar de: - cuestións teóricas - cuestións prácticas - exercicios/problemas - tema a desenvolver Ao tratarse dunha proba escrita esixe capacidade de análise e síntese por parte do alumnado o cal permitirá avaliar as competencias asignadas. 15 B3
C24
D2
D9
D10
D17
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba que poderán constar de: - cuestións teóricas - cuestións prácticas - exercicios/problemas - tema a desenvolver Ao tratarse dunha proba escrita esixe capacidade de análise e síntese por parte do alumnado o cal permitirá avaliar as competencias asignadas. 25 B3
C24
D2
D9
D10
D17
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Elaboración de informe de prácticas, segundo a guía proposta polo profesor, realizarase unha toma de datos en grupos e a elaboración do informe realizarase de forma individual. Para participar desta actividade é imprescindible a asistencia ás prácticas correspondentes 10 B3
C24
D2
D9
D10
D17
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame que poderán constar de: - cuestións teóricas - cuestións prácticas - exercicios/problemas - tema a desenvolver Ao tratarse dunha proba escrita esixe capacidade de análise e síntese por parte do alumnado o cal permitirá avaliar as competencias asignadas. 40 C24
D2
D9
D10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que cursen a materia na modalidade de avaliación CONTINUA:

 • para poder superar a materia, será obrigatoria a *presencialidad nas probas avaliables&*nbsp;
 • para superar a materia é necesario obter un mínimo en cada proba, nas probas cun peso menor do 30% establécese un mínimo do 25% e nas probas de peso maior do 30% establécese un mínimo do 40%&*nbsp;
 • as probas realizaranse cumprindo os horarios asignados á materia<*li><*i>
 • a data para a realización das probas de seguimento indicarase na planificación a principio de curso<*li><*i>
 • a proba clasificada como &*quot;Exame de preguntas de desenvolvemento&*quot; cun peso do 40% realizarase na data proposta polo centro para primeira convocatoria, e para superar a materia&*nbsp;<*em>establécese un mínimo do 40%<*li><*i>
 • no caso de que a suma das cualificacións duns alumnos supere o 5.0 pero non alcance o mínimo necesario de cada proba na acta figurará a nota de 4.0&*nbsp;<*p><*i>
Os alumnos que cursen a materia na modalidade de avaliación GLOBAL:<*ul><*li><*i>
 • terán que superar un EXAME DE AVALIACIÓN GLOBAL a realizar na data proposta polo centro<*li><*i>
 • esta proba será sobre o 100% da nota<*li><*i>
 • esta proba escrita poderá constar de: cuestións teóricas;&*nbsp;cuestións prácticas;&*nbsp;resolución de exercicios/problemas;&*nbsp;tema a desenvolver; cuestiones tipo test.<*p><*i>
Os alumnos que non superen a materia na primeira convocatoria, en SEGUNDA CONVOCATORIA terán que:<*ul><*li><*i>
 • superar un EXAME DE AVALIACIÓN GLOBAL a realizar na data proposta polo centro&*nbsp;<*li><*i>
 • esta proba será sobre o 100% da nota<*li><*i>
 • esta proba escrita poderá constar de: cuestións teóricas;&*nbsp;cuestións prácticas;&*nbsp;resolución de exercicios/problemas;&*nbsp;tema a desenvolver; cuestiones tipo test.&*nbsp;<*div>
Os alumnos poderán decidir segundo a normativa vixente o sistema polo que desexa ser avaliado: continua ou global<*div><*br /><*div>
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000