Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Avaliaranse conxuntamente coas prácticas en aulas de informática e as prácticas autónomas a través de TIC. TERANSE EN CONTA PARA PRECISAR A NOTA FINAL. 5 CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CE33
CT4
CT7
CT9
CT14
CT22
CT23
Prácticas autónomas a través de TIC
Avaliaranse conxuntamente coas prácticas en aulas de informática e os traballos de aula. TERANSE EN CONTA PARA PRECISAR A NOTA FINAL.
5 CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CE33
CT4
CT7
CT9
CT14
CT22
CT23
Resolución de problemas Avaliarase a resolución dos problemas e exercicios propostos para cada unidade. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CE33
CT4
CT7
CT9
CT14
CT22
CT23
Traballo tutelado O alumno deberá facer unha encomenda de tradución cuxas instrucións se entregarán na derradeira sesión do curso. Disporá dunha semana para entregala. 20
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Consistirá nunha proba teórico-práctica de resolución de problemas puntuais de tradución a presentados a través de microtextos semellantes aos estudados na clase. O alumno poderá levar material de apoio ao exame (power points, apuntamentos, internet, dicionarios etc.). 50 CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CE33
CT4
CT7
CT9
CT14
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación
continua:

A avaliación continua é a modalidade de ensino esperable. Enténdese que un alumno segue a avaliación
continua se presenta todos os traballos en tempo e forma e realiza as
probas propostas na materia. Aqueles alumnos que non desexen
acollerse a esta avaliación (e, por tanto, fagan á avaliación
única) deberán comunicalo por escrito durante as primeiras dúas semanas
de clase.

Se, por causa de forza maior
(traballo, enfermidade…) debidamente xustificado, o estudante non puidese seguir a avaliación continua
a pesar de escoller esta opción, poderá acollerse á avaliación única.

O alumnado acollido
á avaliación continua que non supere a materia e teña que acudir á
convocatoria de xullo debe superar un exame con todos os contidos do
curso.

Penalizarase a
copia e o plaxio.

Avaliación única:

O alumnado que non se acolla á modalidade
presencial (avaliación continua) poderá acollerse á única. Nese caso, a
avaliación realizarase por medio dunha única proba consistente nun exame
que terá lugar o último día de clase (coincidindo co de avaliación
continua). De non superar a materia na primeira edición de actas, disporá
dunha segunda oportunidade en xullo (2ª edición de actas). Nese caso, a
proba terá lugar na data fixada pola facultade.

O exame
final incluirá cuestións teóricas
e prácticas relativas á totalidade de contidos abordados ao longo do
cuadrimestre. A nota mínima que se require para superar esta proba
é de 5 sobre
10. Como material de apoio para o exame poderase levar computador e
todo tipo
de obras de consulta. Os exercicios do exame realizaranse en papel.
O
exame constará dun exercicio de tradución de entre 200 e 250
palabras
(60%), varios exercicios sobre problemas/estratexias de tradución e unha (posible) pregunta de control de lectura (40%).

 Penalizarase a copia e o plaxio.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000