Secretaría Uvigo - Rehabilitación enerxética de un edificio plurifamiliar existente de vivendas en A Guarda, Pontevedra.

Rehabilitación enerxética de un edificio plurifamiliar existente de vivendas en A Guarda, Pontevedra.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Cotitoría: Francisco Javier De la Puente Crespo
Titoría: Fernando Cerdeira Pérez
Tribunal Vogalía: Eloy Díaz Dorado
Presidencia: Camilo José Carrillo González
Secretaría: Jorge Carlos Morán González
Vogalía: Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez
ResumoO presente traballo consistirá na realización práctica de como levar a cabo unha rehabilitación enerxética
dun edificio existente. Teranse en conta tanto os puntos máis desfavorables do edificio no comportamento
térmico déste, como a totalidade das instalacións integrantes na labor de quecemento ou arrefriamento,
acoutando os problemas reais e solventándoos da mellor maneira posible. O presente traballo adquire o
rango de proxecto pola súa envergadura e no cal se acompañarán unha serie de documentos técnicos
necesarios para completalo.
As intervencións a realizar consistirán no seguinte: incorporación de illamentos térmicos, cambio das
xanelas existentes, cambio dos equipos existentes e incorporación de outros novos para adaptalos as novas
esixencias das normativas pertinentes. Neste caso, as normas máis destacadas son o Código Técnico da
Edificación (de aquí en adiante, CTE) seguindo a última versión aprobada no Real Decreto 732/2019, de 20
de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo; e o Regulamento de Instalacións Térmicas (de aquí en adiante, RITE) aprobado
no Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.
Unha vez contempladas as medidas de mellora e o cumprimento das mesmas, o presente documento será
acompañada do orzamento, estudio básico de seguridade e saúde, estudio de xestión de residuos, ciclo de
Volver