Secretaría Uvigo - Contido e acumulación de Hg en horizontes orgánicos de solos de bosques caducifolios no entorno dunha central térmica.

Contido e acumulación de Hg en horizontes orgánicos de solos de bosques caducifolios no entorno dunha central térmica.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Ciencias Ambientais
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Cotitoría: Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Titoría: María Flora Alonso Vega
Tribunal Vogalía: María Fernández González
Presidencia: David Fernández Calviño
Secretaría: Daniel Arenas Lago
ResumoNeste estudio analizouse o contido de Hg en horizontes orgánicos de solos forestais caducifolios recollidos en parcelas situadas a tres distancias (1, 5 e 10 Km) e dúas orientacións (a favor e en contra dos ventos dominantes) da central térmica de Meirama. Adicionalmente, analizáronse algunhas propiedades químicas destes horizontes como niveis totais de C, N, e o pH en auga e disolución salina (KCl) e a capacidade de intercambio catiónico efectiva. A partir dos niveis de Hg estimáronse os reservorios deste metal pesado nos horizontes orgánicos. A distancia e orientación respecto a central térmica ou o tipo de subhorizonte orgánico foron avaliados como posibles factores de variación da concentración e o reservorio de Hg.
Volver