Secretaría Uvigo - Deseño mecánico dunha llanta para automóbil

Deseño mecánico dunha llanta para automóbil

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría Mecánica
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Jorge Cerqueiro Pequeño
Tribunal Secretaría: Luís Miguel Caride Tesouro
Presidencia: Enrique Casarejos Ruiz
Vogalía: Jacobo González Baldonedo
ResumoO obxectivo deste Traballo de Fin de Grao, consiste no deseño e simulación dunha llanta de aluminio para un automóbil. Incluirase a definición xeométrica e dimensional, así coma os ensaios, tanto estáticos coma dinámicos, a realizar mediante o software SolidWorks. Tomaranse como referencia, tanto para as medidas como para os ensaios pertinentes, as normativas UNE-EN ISO vixentes. O material a escoller prevese que sexa un aluminio cunhas propiedades mecánicas adecuadas para o uso a desempeñar. Escolleranse unhas medidas para que a llanta poida ser montada nun amplo rango de automóbiles de rúa, cun diámetro de 17 polgadas e cinco tornillos/pernos de fixación. Para asegurar un bo comportamento mecánico da llanta, realizaranse os ensaios pertinentes mediante software de elementos finitos: ao menos flexión rotativa, rodadura e impacto. De seren superados, a llanta podería fabricarse e superaría os test de homologación, sendo a tal efecto apta para a comercialización na Unión Europea.
Volver