Secretaría Uvigo

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

EstadoValidada
TipoLei
RangoAutonómico
ServizoServizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Categorias Estudantes
Administración e xestión
DescriciónEsta lei ten por obxecto a regulación do réxime xurídico propio das subvencións cuxo establecemento e xestión lles corresponde á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, organismos e demais entidades vinculadas ou dependentes desta, así como tamén ás entidades locais de Galicia, incluídos os organismos e entidades dependentes delas
ObservaciónsModificada pola Lei 12/2011, de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (artigos 18 a 20)
Corrección de erros do artigo 20 da Lei 12/2011 (DOG do 22 de febreiro de 2012)
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Diario Oficial de Galicia DOG - 25/06/2007
Número 121
Páxina 10919
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070625/Anuncio2161A_gl.html
Atrás