Secretaría Uvigo

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria

EstadoValidada
TipoLei
RangoEstatal
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Estudantes
Persoal docente e investigador
PAS
Organización da Universidade
DescriciónEsta Lei establece ás bases da convivencia no ámbito universitario, fomentando a utilización preferente de modalidades alternativas de resolución de aqueles conflictos que puideran alterala, ou que impidan o normal desenvolvemento das funcións esenciais de docencia, investigación e transferencia do coñecemento.
A lei establece o réxime disciplinario do estudantado universitario. O réxime disciplinario do persoal docente e investigador e do persoal de administración e servizos, rexerase polo disposto na súa normativa específica.
ObservaciónsEntra en vigor o día seguinte da súa publicación no boe (BOE 25.02.2022)
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Boletín Oficial del Estado BOE - 25/02/2022
Número 48
Páxina 22379-22396
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-2978
Atrás