Secretaría Uvigo

Regulamento de réxime disciplinario do estudantado da Universidade de Vigo

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoSecretaría Xeral
Categorias Outras normas
DescriciónSeguindo o disposto no artigo 10.2 da Lei 3/2022, do 24 de febreiro, de convivencia universitaria con respecto á potestade regulamentaria das universidades, preséntase este Regulamento, que complementa a regulación xa establecida nas Normas de Convivencia da Universidade de Vigo.
ObservaciónsO presente regulamento foi aprobado polo Claustro Universitario o 18 de abril de 2023 e publicado no taboleiro electrónico oficial da Universidade de Vigo o 20 de abril de 2023.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás