Secretaría Uvigo

Regulamento de persoal investigador honorífico da Univesridade de Vigo

EstadoValidada
TipoRegulamento
RangoUniversidade de Vigo
ServizoVicerreitoría de Investigación
Categorias Investigación
DescriciónEste regulamento xorde pola necesidade da incorporación ocasional de profesionais
relevantes que colaboren coa docencia e á investigación para que acheguen á universidade o seu coñecemento profesional, científico, técnico ou artístico. O nomeamento de persoas nesta categoría ten antecedentes noutras universidades e
trátase dun nomeamento honorífico, sen dereito a retribución, que se atopa excluído
das relacións laborais polo artigo 1.3.) d) do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores,
considerando os traballos realizados a título de benevolencia.
Destinatarios Persoal Docente e Investigador
Persoal de Administración e Servizos
Documentos
Atrás