Secretaría Uvigo

Normativa de suspensión e extinción de estudos de posgrao

EstadoValidada
TipoAcordo
RangoUniversidade de Vigo
ServizoServizo de Xestión de Estudos de Posgrao
Categorias Ordenación académica
DescriciónReal Decreto 1393/2007, de 29 de outubro “por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales” dispón que os planos de estudos conducentes á obtención dun título de Mestrado Universitario , que Terán entre 60 e 120 créditos, serán elaborados polas universidades e verificadas polo Consello de universidades.
Estes títulos oficiais serán sometidos a un procedemento de avaliación cada seis anos a contar dende a data do seu Rexistro no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) , co fin de manter a súa acreditación. No caso de que a avaliación sexa negativa e as deficiencias atopadas non sexan subsanadas pola Universidade, o título causará baixa no RUCT e perderá o seu carácter oficial e a súa validez en todo o territorio nacional.
Adicionalmente, a universidade en exercicio da súa autonomía pode acordar a extinción dun título de mestrado por causas debidamente xustificadas.
Nos supostos de suspensión ou revogación dun título as universidades están obrigadas a garantir o adecuado desenvolvemento efectivo das ensinanzas que iniciaron os seus estudantes ata a súa finalización.
De acordo co anterior é necesario que a Universidade de Vigo dispoña dun regulamente que estableza o procedemento de suspensión e extinción dunha titulación así como que garanta que os estudantes matriculados con anterioridade ao acordo de suspensión ou extinción podan rematar os estudos iniciados.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Documentos
Atrás