Secretaría Uvigo

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

EstadoValidada
TipoLei Orgánica
RangoEstatal
ServizoSecretaría Xeral
DescriciónPrincipios de la protección de datos.
Derechos de las personas.
Disposiciones sectoriales: - Ficheros de titularidad pública. - Ficheros de titularidad privada.
Movimiento internacional de datos.
Agencia de Protección de Datos.
Infracciones y sanciones.
Destinatarios Toda a comunidade universitaria
Publicacións en diarios
Boletín Oficial del Estado BOE - 14/12/1999
Número 298
Páxina 43088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
Atrás