Secretaría Uvigo

Actas

O profesorado non pode abrir unha acta, así que en caso de pechar unha acta por erro ou de querer modificar as cualificacións xa introducidas, débese notificar á secretaría do centro que será a encargada de volvela a abrir.

 

Ir á FAQ

Se unha acta está asignada a varios profesores, cada profesor só poderá modificar as cualificacións introducidas por el mesmo, non polos demais docentes.

Ir á FAQ

Nunha acta estándar o profesorado pode enviar unha comunicación aos móbiles dos estudantes que así o permitan.

Nas actas que son de tribunal (por exemplo as de 5ª e 6ª convocatoria ou 7ª convocatoria) as comunicacións a móbiles só poden ser enviadas polo presidente do tribunal, non polo resto de membros.

Ir á FAQ

Os diferentes lectores de PDF poden verificar a sinatura electrónica insertada nun documento PDF.

A continuación amósanse as instruccións de configuración para que esta verificación se faga automáticamente ao abrir un documento PDF con Adobe Reader en Windows.

 1. Abrir Adobe Reader
 2. Acceder ao menú Edición -> Preferencias
 3. Seleccionar "Seguridad"
 4. Marcar a casiña "Verificar firmas al abrir el documento"
 5. Premer no botón "Preferencias avanzadas" que está ao lado
 6. Seleccionar a pestana "Integración de Windows"
 7. Marcar a casiña "Activar la búsqueda de certificados distintos a los suyos en el almacén de certificados de Windows"
 8. Marcar a casiña "Validar firmas"
 9. Aceptar cambios e pechar todas as ventanas de Adobe Reader para que os cambios teñan efecto

Ademais desta configuración será preciso que o certificado raíz da autoridade de certificación da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT Clase 2 CA) estea instalado no almacén de certificados de Windows, na pestana "Entidades emisoras raíz de confianza".

Se non o ten, ou non sabe como comprobalo, pódeo descargar da páxina web da FNMT (descargar certificado raíz FNMT. Certificado de Usuario). Logo faga doble click nel, prema no botón "Instalar certificado..." e siga os pasos por defecto do asistente.

Ir á FAQ

Na secretaría virtual do PDI por defecto só se amosan as actas do curso académico actual e que estean dentro dun período aberto. Para ver as actas correspondentes a un período que non está aberto debe premer na opción "Amosar tamén actas sen período aberto".

Teña en conta tamén que para aquelas titulacións nas que as actas son por grupos (grados de industriais) debe acceder a elas mediante a opción do menú "Actas por grupos".

Se aínda así non ten dispoñible a acta en cuestión é posible que exista algún problema, que normalmente soe ser:

 • A acta non se xerou porque existe unha acta dunha convocatoria anterior sen recepcionar
 • Vostede non figura como profesor da materia no POD

En calquera dos dous casos debe consultalo coa secretaría do seu centro. Alí poderán averiguar de cal das dúas razóns se trata e, ou ben recepcionar a acta anterior, ou ben engadilo como profesor na acta

Ir á FAQ

O profesorado asígnase ás actas de cada materia según a información que hai no POD desa materia.

Se está asignado á acta dalgunha materia que non imparte deberá notificalo á Secretaría do seu centro que, unha vez que o seu Departamento corrixa o POD, poderá eliminalo da acta.

Ir á FAQ

En cumprimento da Instrución da Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado 3/2019, do 6 de agosto de 2019, a partir do curso 2018/2019 habilítase un novo procedemento de sinatura dixital de actas.

As principais características son:

 • O profesorado cubrirá e pechará as actas como ata o de agora
 • Unha vez pechada a acta, unicamente os/as coordinadores da materia en POD deberán confirmar que a acta é correcta. Esta confirmación realizarase mediante a verificación dun código enviado por SMS ao teu teléfono móbil
 • Unha vez confirmada a acta será asinada dixitalmente de forma automatizada cun certificadode selo de entidade

Este novo procedemento implica que para poder asinar as actas das materias que coordines deberás ter verificado o teu número de teléfono. Isto pódelo facer de forma moi sinxela na túa Secretaría e só o terás que facer unha vez.

Ademais, unha vez que confirmes as actas poderás eliminar o número de móbil se así o desexas.

Adxunta a esta FAQ tes unha guía que che ofrece información detallada de como verificar o teu número de móbil e como confirmar unha acta mediante SMS.

Ir á FAQ

A partir do curso 2019/2020 só o PDI que sexa coordinador/a da materia en POD poderá asinar as actas.

O resto de PDI que imparte docencia nesa materia poderá cualificar aos seus alumnos, pero só o coordinador terá permisos para asinar a acta.

Máis información na instrucción 3/2019 do 06 de agosto de 2019.

Ir á FAQ