Resolución reitoral de 27 de xullo de 2017, prezo de matrícula para o alumnado estranxeiro non comunitario

Bolsas e axudas

27-07-2017

Prezo de matrícula para o alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos os nacionais de estados membros da unión europea e aqueles a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, para titulacións de Grao e Máster no curso 2017/2018