Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE22 Destrezas de tradución
CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
CT5 Coñecementos de informática aplicada
CT6 Capacidade de xestión da información
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000