Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación idioma 2: Francés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio
Terase en conta só para os estudantes que se acolleren á avaliación continua. Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da IS e da tradución á vista, para alén da entrega dos traballos derivados das interpretacións corrixidas.
15 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE6
CE9
CE13
CE17
CT4
CT7
CT13
CT23
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Consistirá nunha proba final de interpretación simultánea de francés a galego.
Para cualificar esta proba valoraranse os seguintes elementos:
1. Técnica: capacidade de escoita activa e análise; toma de decisións a respecto da información principal necesaria (estratexia mínima, principio de simplificación); estruturación (ordenar os bloques coherentemente e uso de nexos); resolución de problemas.
2. Contidos: corrección e adecuación dos contidos.
3. Produción: rexistro, fluidez, prosodia, seguridade, ritmo/compás, articulación.
4. Expresión: corrección lingüística e adecuación léxica.
85 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE6
CE9
CE13
CE17
CT4
CT7
CT13
CT23
 
Outros comentarios sobre a AvaliaciónOs estudantes serán avaliados a través dunha proba
consistente na interpretación simultánea dun discurso na combinación FR>GL.


Os criterios de avaliación serán os descritos no apartado anterior.


ALUMNADO DE AVALIACIÓN CONTINUA:


A proba terá lugar na última semana do calendario lectivo.


A porcentaxe da nota do exame é do 85% para os estudantes que se acolleren a
este sistema de avaliación.


Será imprescindíbel obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10 na proba de
interpretación simultánea para aprobar a materia no seu conxunto, ao que se
sumará a puntuación acadada nos outros apartados.


ALUMNADO DE AVALIACIÓN ÚNICA:


A proba terá lugar no día indicado no calendario de exames aprobado no
decanato.


A porcentaxe da nota do exame é do 100% para os estudantes que se acolleren a
este sistema de avaliación.


EXAME DE XULLO


O exame da convocatoria extraordinaria de xullo celebrarase o día marcado no
calendario oficial. Empregaranse os mesmos criterios de avaliación que se
aplican á proba realizada na convocatoria ordinaria. Non se terá en conta o 15%
correspondente á avaliación continua e a cualificación de xullo corresponderá
unicamente ao resultado do exame realizado nesta convocatoria.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000