Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Elaboración de 3 traballos escritos (writing), entre summary, formal letter, article, essay 25 CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE28
CT6
CT14
CT15
CT22
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 probas de avaliación da destreza de "reading" 25 CE4
CE8
CE28
CT2
CT4
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de avaliación da destreza de "writing" baseada na comprensión del libro de lectura obligatoria 10 CB1
CT14
CT15
CT22
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba de avaliación dos contidos lingüísticos (Use of English: grammar and vocabulary) 40 CE25
CE28
CT2
CT4
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A) PRIMEIRA EDICIÓN DAS ACTAS:

O estudantado poderá acollerse á avaliación continua (A.1) ou á avaliación única (A.2) e ten que comunicarse ao profesorado da materia antes da fin da segunda semana de clase.

A.1) Avaliación continua

Avaliación continua na primeira edición das actas. Recoméndase a avaliación continua e o traballo diario na materia, xa que o estudo constante e progresivo é o sistema máis axeitado para a aprendizaxe dun idioma. Para acollerse ao sistema de avaliación continua, se recomenda ao alumnado asistir e participar con regularidade ás sesións presenciais, tanto teóricas como prácticas así como realizar as tarefas e exercicios que se lle requiran. Recoméndase acollerse a este sistema e para superar a avaliación continua será necesario:

1) Aprobar cada unha das destrezas comunicativas (reading: 25% and writing: 35%) e a destreza lingüística (use of English: 40%). Na segunda edición de actas (xullo) o estudantado só terá que presentarse ás destrezas suspensas.

2) Realizar 4 traballos escritos (35%), 1 proba de expresión escrita baseada na comprensión do libro de lectura (10%) e 3 probas de comprensión escrita (25%). As datas da realización das probas anunciaranse na plataforma Faitic.

3) Aprobar unha proba final que constará dun test de resposta curta sobre os contidos lingüísticos (use of English: grammar and vocabulary). Esta parte computará o 40%. A proba final realizarase na data establecida no calendario de exames aprobado en xunta de FFT.

Para superar a materia, o estudantado ten que aprobar todas as partes cunha nota mínima de 5.

A avaliación continua do estudantado require que o alumnado demostre as súas capacidades con regularidade ó longo do cuadrimestre. Por tanto, as probas e traballos de clase non son recuperables. As probas e os traballos que os alumnos non realicen ou non entreguen contarán como un 0.

A.2) Avaliación única

O estudantado que non realice ningunha proba parcial poderá presentarse á avaliación única, que consistirá nunha única proba global final que computará o 100% da cualificación final. A proba única constará das seguintes partes:

- Use of English (40%), writing (35% incluíndo unha tarefa sobre o libro de lectura obligatorio), reading (25%).

Para superar dita proba o estudantado ten que aprobar todas as partes cunha nota mínima de 5. Conservaranse as partes aprobadas para a segunda edición das actas en xullo. O exame realizarase na data establecida no calendario de exames aprobado en xunta de FFT, coincidindo coa proba final de avaliación continua.

B) SEGUNDA EDICIÓN DAS ACTAS (xullo):

O estudantado que suspenda ou non se presente á primeira edición das actas será availado na segunda edición en xullo mediante unha proba única que terá as mesmas características que a proba única da primeira edición das actas:

- Use of English (40%), writing (35% incluíndo unha tarefa sobre o libro de lectura obligatorio), reading (25%).

Para superar esta avaliación o alumnado ten que aprobar cada unha das partes. A data desta proba de xullo será fixada pola facultade e publicada na paxina web.

Todas as probas ou tests da materia teñen como modelo as do certificado “Cambridge Proficiency in English” e as indicacións fixadas para o nivel C2 no Marco Europeo de Referencia para o Ensino das Linguas.

Durante a realización dos exames non se permite a utilización de dicionarios, ordenador, tableta ou conexión a internet ou outros medios electrónicos.

O plaxio total ou parcial nos traballos entregados suporá o suspenso automático na materia.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000