Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Axeitamento dos exercicios propostos e das traducións realizadas e entregadas á encarga e á situación de tradución 25 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C4
C8
C10
C12
C17
C18
C22
D1
D3
D4
D7
D9
D10
D14
D16
D17
Prácticas con apoio das TIC Valoración das distintas actividades realizadas polo alumnado en Moovi 20 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C4
C8
C10
C12
C17
C18
C22
D1
D3
D4
D7
D9
D14
D16
Lección maxistral Probas propostas ó fio dos contidos das sesións maxistrais 15 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C4
C8
C17
C18
C22
D3
D4
D7
D14
D16
D17
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame final 40 A1
A2
A3
A4
A5
C2
C4
C8
C17
C18
C22
D1
D3
D4
D7
D9
D14
D16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Nas dúas primeiras semanas de clase, todas as persoas matriculadas deberán cubrir os seus datos persoais na plataforma de teledocencia e subir unha foto (primeiro plano, recoñecible). Non se avaliará ningunha persoa que non cubra eses datos e suba unha foto. 

Tanto na modalidade de avaliación continua como na modalidade de avaliación única os exames poderán realizarse a través da plataforma de teledocencia Moovi (https://moovi.uvigo.gal/) ou da plataforma de exames BeA (https://bea.det.uvigo.es).

Para ter dereito á avaliación continua e a unha cualificación final, o alumnado deberá participar en todas as actividades previstas na materia, tanto na clase presencial como a través da plataforma de teledocencia.

Nas distintas probas propostas será imprescindible responder todas as preguntas. Salvo que se indique outra cousa, pódese responder en calquera das dúas linguas de traballo da materia. 

Con respecto á corrección dos exames e exercicios, cómpre sinalar que se lle prestará unha especial atención ó dominio das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Tres erros ortotipográficos ou morfosintácticos invalidarán calquera exame ou exercicio.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Nos exames permitirase o uso de dicionarios, apuntamentos, ordenador con conexión a internet e outros materiais nas preguntas prácticas pero non nas teóricas.

No caso do alumnado que non se acolla á avaliación continua, deberá realizar un único exame 
na data fixada no calendario ofical da facultade.  O exame terá unha parte teórica (resposta a unha ou dúas preguntas sobre a parte teórica do temario e/ou as lecturas obrigatorias; valor 50%) e outra práctica (tradución dun texto dunhas 350 palabras; valor 50%). Haberá que realizar as dúas partes obrigatoriamente.

O exame, obrigatorio para todo o alumnado, realizarase na data fixada no calendario oficial da facultade.

Na convocatoria de xullo o alumnado deberá realizar un único exame na data fixada pola facultade. O exame terá unha parte teórica (resposta a unha pregunta sobre a parte teórica do
temario; valor 50%) e outra práctica (tradución dun texto dunhas 350
palabras; valor 50%). Haberá que realizar as dúas partes
obrigatoriamente.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000