Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Hidroloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliación dos coñecementos adquiridos mediante probas orales ou escritas. 40 CE1
CE4
CE5
CE6
CE15
CT3
Seminario Resolución de exercicios e casos. Participación na aula. Calidade das memorias de seminarios. 20 CB3
CB4
CG1
CG2
CE15
CT1
CT3
CT4
CT5
Prácticas de laboratorio Puntualidade e dedicación ao traballo. Calidade do traballo de laboratorio, calidade das anotacións de resultados experimentais e observacións. Calidade da memoria de prácticas. 5 CB3
CB4
CG2
CE15
CT1
CT3
Prácticas de campo Puntualidade e dedicación ao traballo. Calidade do traballo de campo, calidade das anotacións de resultados experimentais e observacións de campo. Calidade da memoria de prácticas. 15 CB3
CB4
CG2
CE15
CT1
CT3
Resolución de problemas de forma autónoma Avaliación da exactitude, precisión e calidade de exposición dos resultados dos problemas. 20 CE1
CE4
CE5
CE6
CE15
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Convocatoria ordinaria (1ª edición)


A nota final será a suma ponderada das
cualificacións obtidas nas distintas probas. En concreto, cada unha das probas
de:• Lección maxistral mediante una proba escrita.


• Seminario,


• Prácticas de laboratorio,


• Prácticas de campo,


• Resolución autónoma de problemas


Cada un destes partados só poderá contribuír á suma cando a cualificación dos mesmos alcance polo menos o 30% da súa cualificación
máxima.

Para superar as práticas é requisito asistir ao 100% das mesmas.

Convocatoria
de xullo (2ª edición)
: a avaliación terá os mesmos criterios que os
considerados na convocatoria ordinaria (1ª edición).


Consistirá nunha proba de avaliación dos
coñecementos adquiridos na lección maxistral que contribuirá cunha ponderación
do 40% da nota final, á que as cualificacións obtidas nas probas de:


• Seminario,


• Prácticas de laboratorio,


• Prácticas de campo,


• Resolución autónoma de problemas


Cada unha destas catro probas só pode contribuír á
suma cando a cualificación alcance polo menos o 30% da súa cualificación
máxima.


O alumno poderá engadir as probas do traballo de
seminario e as prácticas que non superasen o 30% da nota na primeira
convocatoria.

Convocatoria
de fin de grao:
só consistirá nun exame no que se avaliará a adquisición
das competencias en todas as probas e contribuirá co 100% da cualificación.O alumno debe estar suxeito un
comportamento responsable e honesto. Considerarase inadmisible calquera forma
de fraude (é dicir, copia e / ou plaxio) dirixida a falsificar o nivel de
coñecemento ou destreza acadado polos estudantes en calquera tipo de proba,
informe, ou traballo deseñado para este propósito. Esta conduta fraudulenta será
sancionada coa firmeza e rigor establecidas pola normativa vixente.No caso de detectar indicacións de conduta académica por parte do alumno, a validación das cualificacións obtidas nos apartados anteriores poderá solicitarse mediante entrevistas orais. Se durante a entrevista o estudante non pode apoiar os resultados obtidos nas probas de avaliación, considerarase como unha proba de conduta fraudulenta nas probas.

Os estudantes con obrigacións laborais,
coincidindo co horario presencial e unha vez xustificados, terán que
asistir a
titorías de adaptación do traballo e a temporalización ás devanditas
obrigas. Unha vez acreditada la necesidade de compatibilizar, os
responsables da materia facilitarán un
procedemento de avaliación axeitado ao caso que lle permita obter o 100%
da cualificación.

Exames

- Fin de Grao: 24 de setembro de 2021 ás 16:00
horas.


- 1ª edición: 10  de xuño de 2022 ás 10.00 horas


- 2ª edición: 11  de xullo de 2022 ás 10.00 horas


En caso de erro no transcrición das datas do
exame, as válidas serán as aprobadas e publicadas oficialmente no taboleiro de
anuncios e na páxina web do Centro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000