Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Actividades e exercicios realizados durante as sesións de clase (ej: colaboración doutras traducións en/para as clases, resumen/ exposición de textos de lectura obrigatoria, exercicios/actividades
vinculadas con estas lecturas ou outros contidos do curso, revisión traducións, etc).
Poden ser de dous tipos: realización fora da aula e revisión/ entrega nas sesións presenciais ou realización na aula e entrega durante o desenvolvemento das sesións presenciais na que se realicen.
10 CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
Aprendizaxe baseado en proxectos Realizaranse de acordo coas indicacións realizadas nas sesións de clase. Consistirán en:
1.1. Encargo(s) de tradución para entregar (valor total: 20%) tradución(é) do francés ao castelán que se proporá(*n) durante o curso. A tradución debe ir acompañada de: análise do TO, comentario de dificultades, bibliografía e fontes de
documentación consultadas e outros aspectos que se poidan indicar como, por exemplo, facturas. Nas clases precisaranse as características máis detalladas do encargo e a(s) data(s) de entrega.
1.2. Proxecto de tradución: (valor total: 30%): encargo de tradución dun ou varios textos máis extensos que os encargos indicados no punto 1.1 A tradución debe ir acompañada de:
análise do TO, comentario de dificultades, bibliografía e fontes
de documentación consultadas e outros aspectos que se poidan indicar como, por exemplo, facturas. Nas clases precisaranse as características máis detalladas deste proxecto e a data de entrega concreta, que será ao redor da última semana de clase.
50 (ver distribución porcentaje en las diferentes pruebas) CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
Resolución de problemas e/ou exercicios Consistirán en 2 exames (probas escritas con tempo limitado) Valor total 40%. É necesario que a nota do segundo exame sexa igual ou superior a 5. Ver requisitos para a aplicación das porcentaxes o indicado máis abaixo en apartado Outros comentarios.
O primeiro terá lugar ao redor da metade do cuadrimestre e o segundo nas últimas semanas de clase. As datas concretas estableceranse de acordo co indicado nas clases a inicios do curso.
Características: a) Duración: 1h15; b) Tradución dun texto en francés ao castelán, poderase pedir así mesmo unha breve caracterización do TO; c) Extensión: ao redor de 400-500 palabras; d) Permítese o uso de fontes documentais en papel ou telemáticas.
40 (nota examen 2 debe ser igual o superior a 5) CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A) Cuestións sobre o sistema de avaliacón

 A avaliación realizarase na lingua de chegada
da combinación da materia (español).

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais da materia a través da plataforma Moovi, estar ao corrente de todo o
que se traballe na mesma, así como de avisos, datas de realización e sistemas de entrega de traballos, proebas, actividades,
exercicios etc. que se propoñan ao longo do curso para facer tanto durante as sesións de clase como fóra das mesmas.

 Existen dúas posibilidades de evaluación: evaluación
continua (só posible na 1eira ed. actas) ou evaluación única (posible na 1eira e na 2a ed. actas). 

 É necesario (1eira ed. actas) optar por unha delas. Non é
posible acollerse aos dous sistemas
. A opción pola avaliación continua
realízase durante o cuadrimestre no que se imparte a docencia (para a 1eira edición de actas) e implica a renuncia á avaliación única realizada ao final do mesmo (tras finalizar o período de docencia). Na 2a ed. de actas realizarase somentes avaliación única.

 Nas dúas primeiras semanas do curso indicarase á profesora por cal dos dous sistemas óptase (en caso de non facelo entenderase que polo sistema de avaliación única).

 A continuación explicitanse as características e
condicións requiridas para cada un dos sistemas indicados.

 A)  Avaliación continua (condicións e criterios):

 É a opción recomendada, por tratarse dunha
materia presencial cun enfoque práctico.

 Os/as estudantes que opten por esta opción
deben reunir as seguintes condicións:

 1)  Asistir de maneira regular ás clases e
participar de forma activa nelas: xa que nas sesións de  clase se realizaranse habitualmente actividades para entregar durante as mesmas que forman parte da avaliación continua (por ex: traballo tutelado e resolución de problemas).

 2)  Realizar e entregar, nos prazos
previstos e de acordo cos sistemas que se indiquen, todos os encargos,
proxectos, traballos, actividades, exercicios, etc. que se propoñan ao longo
do curso para facer tanto durante as sesións de
clase como fóra delas.

 Para poder optar por este sistema de avaliación é
necesario cumprir ambas as condicións (1 e 2). Se un/unha estudiante
deixa de cumplir nalgún momento estas condicións pasará á avaliación única.

 Non entanto, si algún/algunha estudante quixese
optar por este sistema de avaliación, pero por motivos xustificados non puidese
cumprir as condicións indicadas, deberán indicalo e entregar á profesora
nas dúas primeiras semanas de clase un xustificante que especifique esta cuestión.
Para poder ser avaliado/a en o sistema de avalaición continua deberá entregar de maneira individual todos os encargos, proxectos, traballos,
actividades, exercicios etc. que se realicen ao longo do curso (sexan
avaliables ou non) na(s) data(s) que se lle indique(n).

 A avaliación continua da materia realizarase de acordo cos criterios e porcentaxes que sinalados  nos paragrafos precedentes. Resumo de probas avaliables, porcentaxes e requisitos
para a aplicación dos mesmos:

*Traballos de aula: 10%

*Aprendizaxe baseada en proxectos (total 50%): encargo(s) 20%  e proxecto 30%

*Resolución de problemas: *exames
40%. É necesario que a nota do segundo exame
sexa igual ou superior a 5.

Trátase dun requisito necesario para proceder
a aplicar as porcentaxes  de avalaiación indicados.

 ** A nota final será o resultado da aplicación das porcentaxes indicadas sempre que se reúnan as condicións necesarias e os requisitos
indicados para este sistema de avaliación.

 Os/as estudantes que non superen a materia
neste sistema de avaliación continua poden presentarse ao exame da
convocatoria da 2a edición de actas (xuño-xullo). Data fixada polo Decanato, consultar calendario de exames
web FFT. Indicarase a cada estudante, en función das cualificacións
obtidas, si debe realizar todas as probas previstas para a 2a ed. de actas (ver o
indicado en apartado seguinte: B.2 Características) ou só algunha delas. Para superar a materia será necesario obter unha nota igual ou superior a cinco en cada unha das
probas previstas neste exame ás que haxa que presentarse.

 B)  Avaliación única (todas as convocatorias):

 Opción prevista para os/as estudantes que non sigan ou non cumplan as condicións
para acollerse ao sistema de avaliación continua.

B.1) Datas: existen dúas convocatorias:

 *  Convocatoria primeira edición de actas (decembro-xaneiro): data fixada polo Decanato (consultar
calendario de exames na web FFT).

 IMPORTANTE: os/as estudantes que opten por este
sistema de avaliación única deben porse en contacto por mail
coa profesora coa antelación suficiente (non máis tarde da  última semana de
novembro)
.

 * Convocatoria 2a edición de actas (xuño-xullo) : data
fixada polo Decanato, (consultar calendario de exames na web *FFT).

B.2) Características: a avalaicón da
materia realizarase mediante avaliación única por medio das seguintes probas:

  1)  Exame práctico (40%):  a) proba práctica escrita con tempo limitado;  b) Duración: 1 h 15; c)Tradución dun texto en francés
ao español, poderase pedir así mesmo unha breve caracterización do TO; d)Extensión:
ao redor de 400-500 palabras; e) Permítese o uso de fontes documentais en papel ou telemáticas. 

   2)  Encargo/proxecto de traducción (50%): O día do exame práctico proporcionarase un dosier de textos en francés para traducir ao español. Hai que entregalo xunto coa proba que se segue (ver abaixo punto 3) na data concreta
que se indicara nese momento (prazo de entrega previsto: 5 días). -  Aspectos que se deben incluír: a)Análise de
cada texto obxecto de tradución; b)Textos traducidos; c)Comentario das
dificultades que se atoparon en cada un dos textos traducidos,
xustificando as solucións adoptadas; d)Factura; e)Bibliografía e fontes de documentación que se manexaron.

3)  Exercicios (10%): O día do exame  práctico proporcionarase unha serie de cuestións relacionadas coa traducción do francés ao español que figuren no programa e/ou nas lecturas obrigatorias. Hai que entregalas xunto coa proba indicada no punto anterior (punto 2) na data concreta que se indicará nese momento
(prazo de entrega previsto: 5 días).

 NOTA: Para aplicar as porcentaxes indicadas a calificación obtida en cada unha das diferentes probas debe ser igual ou
superior a 5
. A orde de corrección das probas será: primeiro examen práctico, en caso de
reunir a condición indicada (nota igual o superior a 5), a continuación, correxirase o encargo e, en caso de reunir a condición indicada (nota igual o superior
a 5), despois,  correxiranse os exercicios. 

 As características do exame de avaliación única serán as mesmas para calquera das convocatorias existentes: 1eira edición de actas e 2a edición de
actas

B)
Estudantes Erasmus:

Os  sistemas e criterios de avaliación serán os
mesmos que para o resto dos estudantes.

IMPORTANTE: Consultar as indicacións para estudantes erasmus que figuran no apartado «Outros comentarios», ao final desta guía docente.

 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000