Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Presentación Consistirá na presentación oral dun tema. O obxectivo é avaliar a competencia oral do estudantado nun contexto formal. Será requisito indispensable seguir, para a presentación, as técnicas ensinadas en clase. 40 A2
A4
C3
C10
C18
D12
D18
D23
Traballo Consistirá na elaboración de prácticas realizadas en clase. Para chegar ao 5 nesta parte hai que presentar a metade das prácticas máis unha. 20 A1
A2
A3
A4
A5
C3
C4
C18
D1
D7
D12
D23
Exame de preguntas de desenvolvemento Consistirá nunha proba de carácter teórico-práctico na que se terá en conta tanto a forma de expresión como os contidos. Importante: para aprobar a materia é obrigatorio conseguir, polo menos, un 5 nesta parte. 40 A1
C3
C4
C10
C18
D1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Avaliación continua

Non se esixe asistencia a clase para acollerse ao sistema de avaliación continua; con todo, a materia é presencial: é responsabilidade do alumnado, asista ou non a clase, manterse ao tanto da materia (e das novidades ou axustes que se poidan producir ao longo do curso) a través do contacto coa docente e da plataforma MOOVI. A avaliación estrutúrase en tres partes:


1. Presentación oral (40%)
2. Traballo (20%)
3. Exame (40%)

Avaliación única

O alumnado que opte pola avaliación única deberá superar as tres partes da avaliación (traballo/s escrito/s, presentación oral e exame) na data oficial de exame sinalada pola Facultade. O/s traballo/s escrito/s acordaranse previamente coa docente da materia.

O alumnado que opte por este sistema deberá comunicalo por escrito (correo electrónico) á docente dentro das primeiras tres semanas de clase. De non comunicar nada, enténdese que se opta por avaliación continua.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Quen non alcance o aprobado na primeira oportunidade poderá presentarse en xuño ou xullo, na data oficial correspondente. Ademais de facer o exame (que nesta ocasión valerá o 60% da nota) terá que realizar unha presentación oral (nas datas e condicións que se acordarán co profesorado). Nesta segunda oportunidade será necesario presentarse unicamente á parte ou partes nas que non se alcanzou o aprobado previamente (parte oral e/ou parte escrita). 

IMPORTANTE

Para aprobar a materia é requisito indispensable obter unha cualificación de polo menos 4 puntos (sobre 10) en cada unha das partes. De non cumprirse este requisito, aínda que a suma das partes alcance ou supere o 5 (sobre 10), a alumna ou alumno non superará a materia. Nas probas de avaliación non só se terá en conta a adecuación e calidade dos contidos, senón tamén a corrección lingüística e o rigor académico. Penalizaranse os erros de expresión (ortografía, puntuación, incoherencias sintácticas, uso inapropiado do léxico, etc.). No caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha proba, esta se cualificará cun cero.

O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel de lingua española igual ou superior a C1.


Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000