Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte
 Materias
  Planificación estratéxica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo Realización de traballos e actividades similares correspondentes ao Bloque I (35% da nota) e ao Bloque II (35% da nota).
70 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C7
C9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
Exame de preguntas obxectivas Realización dun exame escrito de tipo test relativo aos contidos teóricos impartidos ao longo das sesións de clase. 30 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B3
B4
C1
C2
C3
C9
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado poderá elixir
ser avaliado mediante o sistema de Avaliación continua (AC),
ou alternativamente optar por unha proba de Avaliación Global
(AG). 

A avaliación por
defecto é a AC. 

O alumnado poderá elixir
AG segundo o procedemento e o prazo establecido polo Centro. A elección de AG
supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC
que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que
xa tiveron lugar.

-- Avaliación
continua.
 En caso de non renunciar á avaliación continua:

Neste caso o alumnado
deberá realizar o conxunto de actividades e probas de avaliación descrito no
apartado precedente que valerán o 35%, 35% e 30% da nota respectivamente.

É necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) en cada
proba (en cada un dos traballos e actividades e no exame de tipo test) para
poder compensala e superar a materia.

Os alumnos que non superen a materia na primeira
oportunidade, teñen dúas opcións:

- Realizar un exame na data oficial establecida pola
Coordinación do Máster para os exames correspondentes á segunda oportunidade
(mes de xullo), que supoñerá o 100% da cualificación. Mediante este exame,
avaliaranse todas as competencias da materia.

- Conservar a nota obtida nos traballos e actividades do
Bloque I e/o do Bloque II (35% cada un) e/o na proba de tipo test (30%), sempre
que sexa superior a 3.5 (sobre 10) e realizar, unicamente, as probas nas que
non alcanzaron a nota mínima de 3.5 (sobre 10). É necesario alcanzar un mínimo
de 3.5 (sobre 10) en calquera das probas para poder compensala e superar a
materia. No caso de que as notas dos traballos e actividades de cada Bloque e
do exame tipo test na primeira oportunidade sexan superiores ao mínimo de 3.5
pero a nota global na primeira oportunidade non alcanzase os 5 puntos, o alumno
deberá realizar o exame de tipo test (30%) na data oficial establecida pola
Coordinación do Máster para os exames correspondentes á segunda oportunidade. Será
suficiente alcanzar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para superar a
materia (en tal caso, se a puntuación total é inferior a 5, a cualificación en
actas será 5).

Se, en calquera das dúas oportunidades, non se aproba a
materia por non alcanzar o mínimo nalgunha proba, e a puntuación total é igual
ou superior a 5 (sobre 10), a cualificación en actas será 4.9 (sobre 10).

Para poder ser avaliado
por este sistema hai que asistir polo menos ao 75% das horas de docencia
presencial.

--  Avaliación
global.

O alumnado será avaliado
mediante unha proba teórico-práctica na data oficial fixada no calendario de
exames da Facultade. Esta proba representa o 100% da nota.

No suposto de non superar
a nota en primeira oportunidade, o alumnado poderá ser avaliado de novo na
segunda oportunidade a través dunha proba teórico-práctica na data oficial
fixada no calendario de exames do Master. Esta proba suporá o 100% da nota.

Os estudantes que non
participen na AC nin na AG, figurarán nas actas como “non presentados”.

Recoméndase ao alumnado
ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a
Avaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do proceso de
aprendizaxe do estudantado
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa
)

As datas e horas das
probas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no
calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Master
(CAM) para o presente curso. En caso de conflito ou disparidade entre as datas
de exames, prevalecerán as publicadas na web do Master: www.mbadeporte.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000