Guia docente 2024_25
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte
 Materias
  Planificación estratéxica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo Realización de traballos e actividades similares correspondentes ao Bloque I (35% da nota) e ao Bloque II (35% da nota).
70 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C7
C9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
Exame de preguntas obxectivas Realización dun exame escrito de tipo test relativo aos contidos teóricos impartidos ao longo das sesións de clase. 30 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B3
B4
C1
C2
C3
C9
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado poderá elixirser avaliado mediante o sistema de Avaliación continua (AC),ou alternativamente optar por unha proba de Avaliación Globa l(AG).

A avaliación pordefecto é a AC.

O alumnado poderá elixirAG segundo o procedemento e o prazo establecido polo Centro. A elección de AGsupón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de ACque resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas quexa tiveron lugar.

-- Avaliacióncontinua. En caso de non renunciar á avaliación continua:

Neste caso o alumnadodeberá realizar o conxunto de actividades e probas de avaliación descrito noapartado precedente que valerán o 35%, 35% e 30% da nota respectivamente.

É necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) en cadaproba (en cada un dos traballos e actividades e no exame de tipo test) parapoder compensala e superar a materia.

Os alumnos que non superen a materia na primeiraoportunidade, teñen dúas opcións:

- Realizar un exame na data oficial establecida polaCoordinación do Máster para os exames correspondentes á segunda oportunidade(mes de xullo), que supoñerá o 100% da cualificación. Mediante este exame,avaliaranse todas as competencias da materia.

- Conservar a nota obtida nos traballos e actividades doBloque I e/o do Bloque II (35% cada un) e/o na proba de tipo test (30%), sempreque sexa superior a 3.5 (sobre 10) e realizar, unicamente, as probas nas quenon alcanzaron a nota mínima de 3.5 (sobre 10). É necesario alcanzar un mínimode 3.5 (sobre 10) en calquera das probas para poder compensala e superar amateria. No caso de que as notas dos traballos e actividades de cada Bloque edo exame tipo test na primeira oportunidade sexan superiores ao mínimo de 3.5pero a nota global na primeira oportunidade non alcanzase os 5 puntos, o alumnodeberá realizar o exame de tipo test (30%) na data oficial establecida polaCoordinación do Máster para os exames correspondentes á segunda oportunidade. Serásuficiente alcanzar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para superar amateria (en tal caso, se a puntuación total é inferior a 5, a cualificación enactas será 5).

Se, en calquera das dúas oportunidades, non se aproba amateria por non alcanzar o mínimo nalgunha proba, e a puntuación total é igualou superior a 5 (sobre 10), a cualificación en actas será 4.9 (sobre 10).

Para poder ser avaliadopor este sistema hai que asistir polo menos ao 75% das horas de docenciapresencial.

-- Avaliaciónglobal.

O alumnado será avaliadomediante unha proba teórico-práctica na data oficial fixada no calendario deexames da Facultade. Esta proba representa o 100% da nota.

No suposto de non superara nota en primeira oportunidade, o alumnado poderá ser avaliado de novo nasegunda oportunidade a través dunha proba teórico-práctica na data oficialfixada no calendario de exames do Master. Esta proba suporá o 100% da nota.

Os estudantes que nonparticipen na AC nin na AG, figurarán nas actas como “ non presentados ”.

Recoméndase ao alumnadoter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre aAvaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do proceso deaprendizaxe do estudantado(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa)

As datas e horas dasprobas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas nocalendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Master(CAM) para o presente curso. En caso de conflito ou disparidade entre as datasde exames, prevalecerán as publicadas na web do Master: www.mbadeporte.es

Uso de IA en Traballos Académicos

Advertencia: O uso de ferramentas de intelixencia artificial (IA), incluíndo pero nonlimitándose á xeración de texto, creación de contido e asistencia nainvestigación, debe adherirse estritamente ás directrices de integridadeacadémica. Uso Incorrecto:

1. Plaxio: Presentar contido xerado por IA como propio sen adebida cita considérase plaxio e viola as políticas de integridade académica.

2. Falsificación: Utilizar a IA para fabricar datos,referencias ou calquera parte do traballo académico representa unhafalsificación da autenticidade do traballo.

3. Asistencia Non Ética: Depender da IA para completartarefas, ensaios ou traballos de investigación sen o recoñecemento adecuado noné ético e socava o proceso de aprendizaxe. 


Uso Adecuado: • Verificación: O contido xerado por IA debe serrevisado e verificado polo estudante ou investigador para asegurar a súaexactitude e relevancia. 

Consecuencias: O incumprimento destas directrices supoñerá unha cualificación de 0 (cero)na correspondente materia independentemente de que só se utilizou para untraballo ou parte da avaliación. Ademais, poden promoverse outras medidasdisciplinarias previstas pola Universidade.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000