Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Empresa: Introdución á xestión empresarial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio De acordo con a planificación docente de o curso académico, o alumno deberá desenvolver un número determinado de prácticas que inclúen diversos exercicios de aplicación de os coñecementos adquiridos en as clases de teoría a situacións concretas e permiten desenvolver diversas habilidades básicas (capacidade para a resolución de problemas, iniciativa, traballo en equipo, etc.). Estas prácticas non interveñen en o cálculo de a cualificación de a materia, pero esíxese a o alumno obter un desempeño mínimo en as mesmas para a superación de a materia. 0 CG9
CE6
CT1
CT2
CT7
CT18
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse, como mínimo, dous probas tipo test a o longo de o curso, en as que se evaluará os coñecementos, as destrezas e as competencias adquiridas por os alumnos tanto en as aulas de teoría como de prácticas. 100 CG9
CE6
CT1
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Compromiso ético:Espérase que o alumno teña un comportamento ético adecuado.
No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, uso de
dispositivos electrónicos non autorizados, por exemplo) considerarase que o
alumno non cumpre os requisitos necesarios para aprobar a materia. Nese caso
suspenderase a nota global no curso académico actual(0,0).

 2. Sistema de avaliación continuaSeguindo as directrices do título e os acordos da comisión
académica ofrecerán aos alumnos / as que estuden esta materia un sistema de
avaliación continua.A avaliación continua consistirá en dúas probas tipo test
que se realizarán ao longo do curso. Cada unha das probas de tipo de proba
abordará os contidos vistos ata o momento da súa realización, tanto en clases
teóricas como prácticas. Polo tanto, a primeira proba non publicará material
para a realización da segunda proba. Debido a isto, cada unha destas probas
terá un peso diferente no cálculo da cualificación obtida na materia. O
primeiro 30% eo segundo o 70%.Estas probas non son recuperables, é dicir, se un estudante
non pode realizalas na data estipulada, o profesor non ten que repetilas, salvo
que o estudante xustifique e acredite.

 O estudante ten dereito a coñecer a cualificación obtida en
cada proba nun prazo razoable despois da súa conclusión e discutir o resultado
co profesor.Entenderase que o estudante superou a avaliación continua
cando se cumpren todos os requisitos seguintes:1. O 75% das prácticas da materia desenvolvéronse
correctamente.

 2. Polo menos unha nota de 5 sobre 10 (aprobada) obtivo a
última proba de tipo de proba (que abarcará todos os contidos vistos na
materia).

 3. A media ponderada das cualificacións obtidas nas probas
tipo test é un mínimo de 5 sobre 10 (aprobado), sendo a nota obtida na materia.

 Para que o alumno poida realizar as probas de avaliación
indicadas neste punto, o alumno debe cumprir o primeiro requisito expresado no
parágrafo anterior.Se a media ponderada das marcas obtidas nas probas de tipo
de proba é maior ou igual a 5 pero a nota obtida na última proba de tipo de
proba é inferior a 5, o alumno non superará a materia ea súa nota será a obtida
en a segunda proba.Entenderase que un estudante optou pola avaliación continua
cando, cumprindo cos requisitos necesarios para a realización de prácticas,
participa na segunda proba de tipo test.A cualificación obtida nas probas e probas prácticas só
será válida para o curso académico no que se realizan.3. Estudantes que non opten pola avaliación continuaAo alumnado que non opte pola avaliación continua
ofrecerase un procedemento de avaliación que lles permita alcanzar a nota máis
alta. Este procedemento consistirá nun exame final (cuxa data está fixada pola
Xestión do Centro), na que se evaluarán todos os contidos desenvolvidos na
materia, tanto nas clases teóricas como nas clases prácticas. Este exame final
constará de dúas partes: unha proba teórica en formato tipo test, que
representará o 30% da nota final e outra parte da práctica, que será o 70%
restante e que consistirá nunha serie de exercicios a desenvolver. É unha
condición esencial para pasar a materia para obter unha puntuación mínima de 5
sobre 10 (aprobada) na proba de tipo de proba. En caso de non superar a proba
de tipo de proba, a nota final do estudante será a obtida no devandito exame
avaliado en 3.Só os estudantes que non realicen ningunha das probas de
avaliación incluídas nesta guía de ensino serán considerados "non
presentados". En concreto, para os estudantes que realizan a primeira
proba de tipo de proba pero que non realizan a segunda proba de tipo de proba e
non se presentan ao exame final, a súa nota na materia será a nota obtida na
primeira proba de proba. 3

 4. Sobre a chamada de xulloA convocatoria de recuperación (xullo) consistirá nun exame
final que será o 100% da nota final e no que se evaluarán todos os contidos
desenvolvidos na materia, tanto nas clases teóricas como nas clases prácticas.
Este exame constará de dúas partes: unha proba teórica en formato de proba, que
suporá o 30% da nota final e outra práctica, que será o 70% restante e que
consistirá nunha serie de exercicios para desenvolver. É unha condición
esencial para pasar a materia para obter unha puntuación mínima de 5 sobre 10
(aprobada) na proba de tipo de proba. En caso de non superar a proba de tipo de
proba, a nota final do estudante será a obtida no devandito exame avaliado en
3.

 5. Prohibición do uso de dispositivos electrónicosNon se permitirá o uso
de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación, salvo
autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non
autorizado na sala de exames será considerado un motivo para non superar a
materia neste curso académico e suspenderase a puntuación global (0,0).

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000