Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Dereito
 Materias
  Réxime fiscal da empresa
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Proba final consta dunha práctica escrita na que o alumno terá que resolver varios casos prácticos. Para os alumnos que se someten ao sistema de avaliación continua esta proba representará o 30% da súa nota final.
Para os alumnos que NON se someten ao sistema de avaliación continua, a súa cualificación estará integrada polo 100% da cualificación obtida nun exame que é diferente ao que realicen os alumnos de avaliación continua.
30 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios Nos Seminarios realizaranse probas de resposta curta ou tipo test exclusivamente aos alumnos que se sometan a avaliación continua. A nota media dos distintos exames de resposta curta constituirán o
50% da nota final de devanditos alumnos.
50 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Observación sistemática Percepción atenta, racional, planificada e sistemática para describir e rexistrar as manifestacións do comportamento do alumnado.
20 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE65
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE EXAME:

1.- Os alumnos que se someten a avaliación continua serán avaliados conforme aos criterios que se indicaron máis arriba: proba final (30%), probas de resposta curta ou test (50%) e Outras (20%). Para ser avaliado de forma continua é necesaria a asistencia ás clases teóricas e prácticas con regularidade (en ningún caso a inasistencia a clase poderá ser superior ao 10% das horas de docencia).

2.- Os alumnos que NON se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos de devandito sistema, a súa cualificación estará integrada polo 100% da cualificación obtida no exame nos que se avaliarán todas as competencias.

SEGUNDA OPORTUNIDADE DE EXAME:

1.- No exame de xullo realizarase unha proba final tal e como se describe en parágrafos anteriores. 

2.- Os alumnos que se someteron ao sistema de avaliación continua conservarán a nota que obteñan no curso.

3.- Para os alumnos que non se someten a avaliación continua, ou que queden excluídos de devandito sistema, a súa calificación estará integrada polo 100% da cualificación obtida nun exame diferente ao que realicen os alumnos de avaliación continua.

4.- Os alumnos que se tiveran sometido ao sistema de avaliación continua e non superen a proba final, nin na primeira nin na segunda oportunidade de exame, a nota obtida a través de devandito sistema poderáselles conservar no curso académico seguinte.


CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA: O exame da convocatoria de Fin de carreira será unha proba teórico-práctica escrita, cuxa cualificación será o 100% da nota. 
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000