Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
 Materias
  Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas GALEGO. Participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais (lectures e seminarios): atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e resolución de actividades encomendadas. Os exercicios serán puntuados polo profesor, con ou sen previo aviso. Debe terse en conta que a asistencia é obrigatoria.
ENGLISH. Interactive participation during in-class sessions (both lectures and seminars). Relevant and appropriate comments/discussion in relation to the topics, readings and/or tasks mentioned in the syllabus. Please note that attendance is compulsory.
15 A4
A5
B4
B5
B6
B7
B8
C2
C3
Resolución de problemas de forma autónoma GALEGO. Resolución de exercicios, problemas ou pequenos traballos que o alumnado realizará de forma autónoma na aula ou fóra da aula e que serán puntuados polo profesor. Algúns destes exercicios serán auto-evaluados polo alumnado mediante a plataforma virtual.
ENGLISH. Independent learning outside contact hours. Coursework submissions related to topics/tasks discussed in class. Most assignments will be submitted via the eLearning platform.
45 A4
A5
B4
B5
B6
B7
B8
C2
C3
Traballo GALEGO. Proba final cun compoñente práctico no que alumnado explicará o proceso de preparar un traballo de investigación (bibliografía, búsqueda de materiais, estrutura, métodos de análise, hipóteses, etc.). Non se requerirá que o alumnado faga a investigación en si, só o proxecto de investigación.
ENGLISH. Final assignment in which the student will put into practice both the theoretical knowledge and the methodological principles gained in the course. The assignment consists of a sketch/plan for a research project, including research background, hypotheses, methodology, bibliography, etc.
40 A1
A4
A5
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C2
C3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

GALEGO

 • Este curso será impartido integramente en lingua inglesa.
 • A asistencia presencial neste curso é obrigatoria.
 • Esperáse que o alumnado complete todos os traballos/exercicios requiridos e que faga as lecturas indicadas. Espérase que o alumnado veña preparado ás aulas para poder seguir as sesións adecuadamente, e para debater as lecturas e exercicios.
 • As datas de entrega de exercicios e traballos serán acordadas co alumnado ao comezo do curso. En xeral, os exercicios entregaranse despois de cada unidade temática, e o proxecto final entregarase despois de rematar o curso presencial.
 • O alumnado debe visitar a plataforma Moovi con regularidade, e consultar o correo electrónico tamén.
 • Non se tolerará ningún tipo de plaxio, e de cometerse éste será penalizado severamente cun suspenso na totalidade da materia. Alegar descoñecemento non eximirá a/o estudante da súa responsibilidade.
 • Se se suspende a materia na primeira edición de actas, o alumnado deberá recuperar a parte suspensa (exercicios e/ou proxecto final) na segunda edición de actas (xullo). A data de entrega será acordada entre o profesor e o alumnado suspenso, sendo ésta igual para todas/os as/os estudantes.

ENGLISH

 • The course is taught entirely in English.
 • Attendance is compulsory.
 • Students are expected to complete all assignments and readings suggested by the lecturer(s), and to come to the sessions prepared to discuss them.
 • Submission deadlines will be agreed on with the students at the start of the course. Generally, assignments will be submitted after each thematic unit, and the final written assignment will be submitted after the end of the course.
 • Students must visit the eLearning platform for the course regularly. Students are expected to check their university email on a regular basis: announcements and last-minute changes will be notified via email.
 • Academic misconduct (including cheating, plagiarism, collusion or fabrication of results) will not be tolerated and will be seriously penalised with a zero grade in the relevant piece of assessment or in the course. Pledging lack of awareness will not excuse the student from her/his responsibility.
 • Students who fail this course will have a second opportunity in July. They will have to submit the pieces of coursework that they failed in the first round. A single submission deadline (common to all students) will be agreed on between the lecturer and the students.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000