Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C1 Dominio de linguas estranxeiras
C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
C8 Destreza para a procura de información/documentación
C10 Capacidade de traballo en equipo
C12 Posuír unha ampla cultura
C13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
C17 Capacidade de tomar decisións
C18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
C21 Rigor e seriedade no traballo
C24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
C27 Capacidade de razoamento crítico
C29 Formación universitaria específica
D4 Resolución de problemas
D6 Capacidade de xestión da información
D7 Toma de decisións
D8 Compromiso ético e deontolóxico
D9 Razoamento crítico
D10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
D11 Habilidades nas relacións interpersoais
D12 Traballo en equipo
D13 Traballo nun contexto internacional
D14 Motivación pola calidade
D15 Aprendizaxe autónoma
D16 Adaptación a novas situacións
D17 Comprensión doutras culturas e costumes
D18 Creatividade
D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
D23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000