Guia docente 2015_16
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos/análises de situacións Todo o alumnado deberá realizar unha exposición oral en francés sobre calquera das unidades do programa ou calquera outro tema da súa libre elección (previa consulta co profesor) relacionado coa materia. Puntuarase tanto a calidade do contido transmitido como a competencia de expresión oral en francés. 10 CE2
CE3
CE4
CE5
CE24
Prácticas autónomas a través de TIC Os encargos de tradución directa (50%) e inversa (50%) xurídico-administrativa serán tramitados a través da plataforma *FAITIC. Valorarase moi positivamente a participación activa do alumnado cos seus comentarios nos foros de discusión e debate que se vaian creando tanto con cada encargo de tradución como con cada entrada bibliográfica específica de lectura recomendada subida á plataforma TEMA.
Por outra banda recoméndase seguir a actualización das entradas e artigos publicados nas distintas plataformas web 2.0 do profesor:
-Páxina docente *facebook do profesor: *https://www.facebook.com/joseyustefrias
-Blogue de *Yuste. *On e *sème *à *tout *vent: http://www.joseyustefrias.com/index.php/blogue
-Sur lles *seuils *du *traduire: http://seuils.hypotheses.org/
40 CB4
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE17
CT3
CT4
CT7
CT11
CT12
CT13
CT14
Sesión maxistral Probas puntuais en castelán propostas ao fío dos contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais. 10 CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Exame final que tenrá lugar na última semana de clase 40 CE2
CE3
CE4
CE17
CE21
CE30
CT10
CT14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia a clase é «obrigatoria» para acollerse á avaliación continua. Non se avaliará de forma continua a ningún alumno que non asistise a unha determinada cota de clases, salvo en casos moi excepcionais, que, por suposto, deberán ser debidamente xustificados e acreditados. É dicir, para poder acollerse á avaliación continua o alumno deberá participar en todas e cada unha as actividades previstas na materia tanto dentro como fose da aula. A porcentaxe mínima de presencialidade (que se controlará pasando lista en cada sesión) é do 80%.

En todas as probas propostas será imprescindible responder a todas as preguntas.

O exame final, que terá lugar durante a última semana de clase, constará de 3 probas nas que non se permitirá o uso de dicionarios nin de ningún tipo de material:

  • unha tradución xurada do francés ao español (50%)
  • e outra tradución xurada do español ao francés (50%)

Tanto na segunda como na terceira proba calquera erro no protocolo de paratradución das respectivas traducións xuradas invalidan as probas. 

A copia ou o plaxio serán penalizadas.

Con respecto á corrección tanto de todas e cada unha das probas do curso como do exame final, que terá lugar durante a última semana de clase, cabe sinalar que se prestará unha especial atención ao dominio das normas ortográficas, morfolóxicas e sintácticas da lingua francesa. Atención! Tres erros ortotipográficos e/ou morfosintácticos invalidan calquera proba.

No caso do alumnado que non se acolla á avaliación continua, o exame final que terá lugar durante a última semana de clases, constará ademais das mesmas tres probas que a avaliación continua, doutras dúas probas de tradución xurada (o que fai un total de cinco probas escritas) con dicionarios: unha directa e outra inversa. Ademais do cinco probas mencionadas o alumnado deberá concertar unha entrevista co profesor para a realización dunha proba oral en francés na que contestará as preguntas do profesor.

A convocatoria de xullo consistirá nun exame que constará das mesmas partes que a avaliación non continua que se acaba de describir no parágrafo anterior.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000