Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos O alumnado procederá á selección dun texto publicado nunha das súas dúas linguas A (É ou GL) e que sexa editado con graves erros nas distintas fases dos procesos de revisión e corrección.
Recoméndase consultar co profesor a elección final do texto xa que deberá contar sempre co seu visto e prace antes de realizar a corrección de concepto, de estilo e tipográfica aplicando os protocolos de revisión e corrección que se viron en clase.
Puntuarase non só a correcta execución das correccións senón tamén o traballo documental realizado así como a orixinalidade da elección textual.
Non se superará esta avaliación si nas correccións, que serán entregadas o mesmo día do exame final, deixouse de marcar máis de tres erratas.
20 CB1
CB2
CE3
CE4
CE12
CE15
CE16
CE17
CE19
CT3
CT23
Prácticas con apoio das TIC Encargos de revisión e corrección de textos que deberán ser entregados en tempo e forma a través da plataforma Moovi e, sempre, debidamente dixitalizados en formado PDF.
Valoración positiva da participación activa do alumnado tanto na plataforma privada Moovi como na plataforma pública web 2.0 especialmente deseñadas para a materia:
-Páxina facebook da materia: https://www.facebook.com/galeradas
30 CE1
CE2
CT9
CT12
CT17
CT18
Lección maxistral Probas puntuais propostas ao fío dos contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais. 10 CT4
CT7
Resolución de problemas de forma autónoma Exame final cuxa data de celebración será a establecida no calendario de exames aprobado na Xunta da FFT 40 CB1
CB2
CE1
CE2
CE3
CE4
CT4
CT9
CT18
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na plataforma Moovi especificarase as datas de entrega de actividades, probas e encargos de revisión e corrección de textos que terán un peso específico na cualificación da avaliación continua.

Para alumnado sometido a avaliación continua, o exame final (cuxa data de celebración será a establecida no calendario de exames aprobado na Xunta da FFT) constará de unha única proba teórico-práctica consistente en responder correctamente a unha serie de preguntas sobre as unidades didácticas da programación da materia, por unha banda, e demostrar a aplicación práctica dos protocolos de revisión e corrección de textos apresos en clase, por outra banda.

Será imprescindible responder a todas as preguntas xa que a non resposta a unha delas invalidan a proba. A copia ou o plaxio serán actos penalizados en todas as probas.

Por outra banda cabe lembrar que, con respecto á corrección do exame final (cuxa data de celebración será a establecida no calendario de exames aprobado na Xunta da FFT) prestarase unha especial atención ao dominio das normas ortográficas, morfológicas e sintácticas na redacción das respostas. 

ATENCIÓN! Cometer tres faltas de ortografía invalidan o exame final e non detectar máis de tres erros ortotipográficos e/ou morfosintácticos na parte práctica do exame final tamén.

O alumnado non sometido a avaliación continua deberá realizar o día do exame final, ademais da proba que se menciona no sistema de avaliación continua, unha segunda e terceira probas que consistirán na corrección de concepto, de estilo e tipográfica de dous textos elixidos polo profesor.

A convocatoria de xullo consistirá nun exame que constará das mesmas partes que a avaliación non continua que se acaba de describir no parágrafo anterior. Nesta convocatoria de xullo as notas de evaluación continua obtidas polo alumnado que se acolló á evaluación continua seguirán contando.

O profesor coordinador da materia, Dr. D. José Yuste Frías, impartirá 30 horas, é dicir, un mínimo de 5 sesións de 2 horas a cada un dos 3 grupos de alumnado. As profesoras contratadas durante o curso 2022-2023 para esta materia, D.ª Patricia Sotelo Deus e D.ª Ana Hermida Ruibal,  impartirán, respectivamente, 90,50 horas y 23,50 horas,  é dicir un mínimo de 15 sesións e 4 sesións de 2 horas, a cada un dos 3 grupos de alumnado, eminentemente prácticas con vistas á aplicación de toda a teoría que sobre a revisión e os protocolos de corrección púidose ver en clase.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000