Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Presentarase como mínimo unha tradución xustificada ante o
resto do grupo ou en titorías coa docente.
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE27
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT10
CT14
CT18
CT22
CT23
Resolución de problemas de forma autónoma Farase unha encarga de tradución dun texto de aprox. 600 palabras. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE12
CE14
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE26
CE27
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT7
CT8
CT9
CT10
CT14
CT17
CT18
CT22
CT23
Exame de preguntas de desenvolvemento Consistirá na tradución dun texto de aprox. 300 palabras e poderá incluír preguntas de xustificación das decisións adoptadas. 50 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE12
CE14
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE26
CE27
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT7
CT8
CT9
CT10
CT14
CT17
CT18
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Observacións xerais:

Corre por conta de cada estudante asegurarse de
que posúe un nivel de idiomas suficiente: as clases de tradución non son clases
de lingua.

Para o alumnado que non queira ou non poida
acollerse á avaliación continua, o exame será de avaliación única.

Dúas ou máis faltas de ortografía (entre as que
se inclúen os acentos gráficos) e/ou dúas ou máis oracións carentes de sentido
consideraranse erros moi graves e poderán ser motivo de suspenso das probas de
avaliación (encomendas, exames).

Penalizarase a copia e o plaxio.

Os envíos (traducións, prácticas, etc.) e as
entregas, sexa en formato papel, por correo electrónico o a través de
plataforma de docencia online, deben identificados nominalmente e sempre da
mesma forma (apelidos, nome): aqueles que non o estean non se aceptarán nin se
terán en conta.

A revisión dos exames realizarase, salvo
impedimento de forza maior, que haberá de acreditarse documentalmente, única e exclusivamente
na data sinalada. Non se atenderán, salvo en casos excepcionais e xustificados,
requirimentos de revisións por medio de correo electrónico ou análogos.

Considérase que a guía docente da materia ten un
carácter orientativo, pois a heteroxenidade dos cursos e, dentro destes, a variedade
en coñecementos, habilidades e destrezas aconsella flexibilidade co fin de
alcanzar da mellor maneira posible os obxectivos. Así pois, en función das
circunstancias, o programa da materia pode sufrir ou experimentar cambios en
calquera momento que se comunicarán oportunamente.

Avaliación continua:

Nas tres primeiras semanas de docencia, cada
estudante deberá comunicar á docente por medio dunha enquisa en Moovi creada
para este efecto se opta polo sistema de avaliación única ou continua. Caso de
non comunicar, entenderase que opta pola avaliación única. A opción pola
avaliación continua implica a renuncia á avaliación única. Se por causa de
forza maior (traballo, enfermidade...) a/o estudante non puidese seguir o
sistema de avaliación continua a pesar de escoller opción, poderá acollerse á
avaliación única. Para superar a materia é obrigatorio aprobar cada unha das tres
probas/metodoloxías.

A/o estudante que non supere a materia en
avaliación continua na primeira convocatoria, acudirá ás convocatorias seguintes
en avaliación única e deberá superar un exame (véxase máis abaixo «Avaliación única») con todos os contidos da materia.

Para unha axeitada avaliación e aproveitamento,
recoméndase unha asistencia asidua e participativa ás aulas.

Avaliación única:

O alumnado que non se acolla á modalidade de
avaliación continua poderá presentarse ao exame oficial da materia nas datas
establecidas pola FFT. O exame de avaliación única constará nun exercicio de
tradución do alemán cara ao español dun texto de aprox. 300 palabras que,
ademais, poderá incluír preguntas de xustificación das decisións adoptadas.

Caso de suspender unha parte, a/o estudante
examinarase na segunda convocatoria e seguintes de novo de todos os contidos.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000