Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Lectura obrigatoria individual (10 %). Data entrega: semana do 5 ao 9 de febreiro.
Proxecto en grupo de tradución literaria (10 %).
Novela obrigatoria (0,5 %). Data entrega: semana do 19 ao 23 de febreiro.
Todas as tarefas se entregarán en inglés.
25 CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE8
CE10
CE18
CE22
CE24
CE30
CE32
CT4
CT6
CT7
CT9
CT17
CT22
CT23
Traballos e proxectos Dúas encomendas de tradución individuais cun comentario crítico tradutolóxico escrito en inglés. Data entrega primera encomenda: semana do 5 ao 9 de marzo (20 %). Data entrega segunda encomenda: semana do 16 ao 20 de abril (25 %).
O alumnado ten que aprobar polo menos unha das encomendas para aprobar a materia.
45 CB2
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE11
CE17
CE18
CE22
CE24
CE27
CE30
CE32
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT16
CT17
CT19
CT22
CT23
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame da materia que terá unha parte teórica sobre os contidos da materia (redactada en inglés) e outra práctica. A parte práctica será unha tradución ao inglés na que o alumno xustifique en inglés as súas propostas (con dicionarios e glosarios pero sen ordenador).
A parte práctica valerá 7 puntos e a teórica 3. O alumno terá que aprobar cada unha das partes para superar a proba.
Data proba teórica: semana do 2 ao 5 de abril. O alumnado que suspenda esta parte non poderá recuperala ata xullo.
Data proba práctica: en maio na data de exames aprobados en Xunta de Facultade (os dous grupos).
30 CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE9
CE17
CE18
CE22
CE30
CT4
CT7
CT9
CT16
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado de avaliación continua ten que entregar, en prazo e en FAITIC (e copia impresa), todas as tarefas solicitadas. A asistencia e participación nas tarefas de aula teráse en conta na nota final. Se o alumno non pode seguir este sistema de avaliación a cualificación será unicamente a cualificación do exame final de maio, o que tamén se aplicará aos alumnos que se presenten ao exame de xullo.

A data da proba da avaliación única (maio/xullo) será a fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de Facultade. A parte teórica versará sobre os contidos da materia e as lecturas obrigatorias establecidas en cada unidade e que estarán dispoñibles en FAITIC no cartafol correspondente (e a novela obrigatoria). O alumno terá que redactar esta parte en inglés. A parte práctica do exame final será unha tradución ao inglés dun texto que siga a tipoloxía dos contidos da materia, e un comentario crítico tradutolóxico das súas propostas de tradución (redactado en inglés). O alumnado poderá utilizar material de consulta (dicionarios ou glosarios) agás fontes telemáticas. O alumnado terá que superar as dúas partes da proba. A teoría suporá o 30 % do exame e a práctica o 70 %. Non se mantendrán partes aprobadas para a convocatoria de xullo.

Ao alumnado que siga a avaliación continua se lles gardarán as partes superadas do exame final para a convocatoria de xullo, sempre que esté aprobada polo menos unha encomenda. Terán que repetir a parte suspensa do exame e manteránse as demais notas do curso. No caso contario terán que presentarse á proba única nesa convocatoria.

As datas de entrega das encomendas e a proba serán as mesmas para os dous grupos.

O alumnado escollerá a novela obrigatoria. A profesora ten que aceptala escolla. Ten que ser unha tradución ao inglés dunha novela escrita orixinalmente en castelán.

En todas as probas e tarefas catro erros gramaticais serios implicarán un suspenso (un 3,5/10).

Se se detecta que os traballos ou tarefas son plaxios a cualificación será 0.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000