Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
 • saber
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
 • saber
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
 • saber
 • saber facer
CE10 Capacidade de traballo en equipo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE12 Posuír unha ampla cultura
 • saber
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
 • saber
 • saber facer
CE22 Destrezas de tradución
 • saber
 • saber facer
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
 • saber
 • saber facer
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
 • saber
 • saber facer
CT4 Resolución de problemas
 • saber
 • saber facer
CT7 Toma de decisións
 • saber facer
CT9 Razoamento crítico
 • saber
 • saber facer
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
 • saber
CT14 Motivación pola calidade
 • saber
 • saber facer
CT16 Adaptación a novas situacións
 • Saber estar / ser
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000